Печать
PDF

Титулка

Posted in Аграрное право - О.О.Погрібний Аграрне право України

Одеський юридичний інститут

Харківського національного університету

внутрішніх справ

Аграрне право України

Підручник

За редакцією  Заслуженого діяча науки

і техніки  України,   академіка АПрН України,

доктора юридичних наук,   професора

О. О. Погрібного

Затверджено

Міністерством   освіти   і   науки   України як   підручник для   студентів вищих   навчальних   закладів

Видавництво   "Істина" 2007

 

ББК   67.9(4УКР)307я73 А25

А25                     Аграрне  право України   :   Підручник / За ред.   О.   О.   Погріб

ного.   —   К.:   Істина,   2007.   —   448   с.

ISBN     966-7613-45-3

У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.

Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магіс­трів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широко­му колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і пра­ва України.

17, 21; 15-16;

Багай      .  В.  — розділ 11; щенко О.  М.  — розділи 6,   13,   17,  21; Гуревський В.  К.  — розділи 4,  7; Погрібний С.  О.  — розділ  11; Пащенко О.  М.  — розділи 5,  8—9,   13, Погрібний О.  О.  — вступ, розділи   10, дорович В.  І.  — розділ     14. Семчик В.   1.  — розділ 3; Титова Н.  І.  — розділ   1; Федорович В.  І.  — розділ   14.

Рецензенти:

Статівка А. М. — д-р юрид. наук, професор кафедри аграрного права Національної юридичної академії України  імені Ярослава  Мудрого;

Шульга М. В. — д-р юрид. наук, член-кор. АПрН України, професор Національної юридичної академії України  ім.  Ярослава  Мудрого;

Янчук В. 3. — д-р юрид. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПрН України, зав. кафедри аграрного, земельного та екологічного  права  Національного аграрного університету.

Гриф надано  Міністерством освіти  і науки України 15  червня  2004 р.   №    1/11   -  2755.

ББК   67.9(4УКР)307я73

ISBN  966-7613-45-3

©   Колектив   авторів,   2007 ©   Видавництво   "Істина", 2007