ГЛАВА 27 Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

§ 1. Організаційно-правові засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством

Державне управління будівництвом і житлово-комуналь­ним господарством здійснюють із урахуванням загальнодер­жавних інтересів, інтересів регіонів та місцевого самовряду­вання, що пов'язано з розмежуванням державної власності (на загальнодержавну й місцеву) та закріпленням за органами місцевого самоврядування об'єктів будівельного комплексу й житлово-комунального господарства. В діяльності по здійснен­ню управління сферами, що аналізуються, в нинішніх умовах господарювання відповідні органи реалізують свої функції пе­реважно шляхом координаційних, дозвільних, контрольно-на­глядових повноважень. Слід ураховувати також те, що в уп­равлінні будівництвом і житлово-комунальним господарством переплітаються інтереси не тільки органів, які безпосередньо вирішують ці питання, а й інших, оскільки всі органи держав­ного управління, органи місцевого самоврядування, господа­рюючі та інші суб'єкти ведуть будівельні роботи, а житлово-комунальне господарство здебільшого передано в підпорядку­вання місцевим ланкам виконавчої системи та системи самоуправління.

Управління будівництвом і житлово-комунальним госпо­дарством охоплює дві важливі складові частини економіки України: будівництво й житлову сферу.

Будівництво є галуззю матеріального виробництва, яка за­безпечує створення та реконструкцію об'єктів виробничого, комунально-побутового, соціально-культурного й житлового призначення.

Управління будівництвом охоплює проведення єдиної тех­нічної політики в галузі, планування та розробку організаційно-правових засад проектування й будівництва, їх матеріаль­но-технічне та фінансове забезпечення, нормування, роботу з кадрами, організацію техніки безпеки й охорону праці, прове­дення заходів щодо підвищення якості архітектурних і буді­вельних робіт, здійснення контролю за додержанням будівель­них правил, норм і стандартів тощо.

Житлова сфера включає управління житловим фондом і об'єктами комунального господарства, їх утримання, будівниц­тво й ремонт.

Житловий фонд — це сукупність жилих будинків, а також жилих приміщень незалежно від форм власності. Він скла­дається з державного житлового фонду, громадського житло­вого фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів і при­ватного житлового фонду.

Комунальне господарство поділяють на такі групи об'єктів: а) санітарно-технічні (водоводи, каналізація, підприємства по очищенню міст); б) енергетичні (електростанції, котельні, теп­лові, електричні й газові мережі); в) транспортні (тролейбуси, трамваї); г) об'єкти зовнішнього благоустрою (шляховоди, зе­лені насадження, мостові, набережні та ін.).

Відповідно до Концепції державної житлової політики, схва­леної постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 р.1, спорудження, реконструкція та утримання житла є одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного роз­витку країни, важливим фактором зниження соціальної напру­женості в суспільстві.

Органи управління житлово-комунальним господарством організовують виконання програм розвитку галузі, забезпечу­ють діяльність житлово-комунальних об'єктів, підбір і розста­новку кадрів, проводять єдину технічну політику, здійснюють заходи щодо вдосконалення комунального обслуговування населення, промислових і соціально-культурних об'єктів, роз­робку й організаційне забезпечення управлінських рішень.

Особливістю управління житлово-комунальним господар­ством є те, що значні повноваження по управлінню цією галуз­зю мають місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування, які, в свою чергу, приймають регіональні програми розвитку підприємств галузі та організовують їх вико­нання. Слід відзначити, що поступово, в міру продовження економічних реформ, здійснюватиметься перерозподіл функцій між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організація­ми в сфері будівництва, реконструкції та утримання житла з метою їх децентралізації.

Правові та організаційні засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством закріплено в низці актів, серед яких головними є Закони України «Про основи містобу­дування» від 16 листопада 1992 р.1 та «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р.2, а також Указ Президента України «Про пріоритетні завдання в сфері містобудування» від 13 травня 1997 р.3.