Глава 14 Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку PDF Печать
Административное право - Р.А. Калюжний Науково-практичний коментар: КУпАП

Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення

 

Стаття  287.   Право  оскарження  постанови  по  справі  про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якоїїї винесено, а також потерпілим.

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення є остаточною і оскарженню в порядку провадження в справах про адміністративні правопорушення не підлягає, за винятком випадків, передбачених законами України.

[У частину другу статті 287 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-111 від 05.04.2001 p.]

Однією з найважливіших гарантій захисту прав людини є право правопорушника на оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення. Це дієвий засіб забезпечення законності та підстава для перевірки обґрунтованості прийнятих у справі рішень. Оскарження сприяє найшвидшому виявленню та виправленню недоліків, що були допущені при розгляді справи, є певним контролем та перевіркою роботи органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Під час розгляду скарги орган (посадова особа), який одержав скаргу, встановлює чи дійсно в діях особи, яка притягається до відповідальності, є склад правопорушення, чи правильно оформлено документи, чи не перевищив орган (посадова особа), який розглянув справу, свої повноваження тощо.

Правом на оскарження постанови наділені особа, щодо якої винесено постанову, та потерпілий. У разі, коли такими особами є неповнолітні або особи, що через свої фізичні або психічні вади не можуть здійснювати свої права, то їх інтереси представляють їх законні представники. Ними є батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники. Також кожен громадянин України має право на правову допомогу. її надають захисники. Захисник має право від імені та за дорученням особи, яка його запросила, подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу. Захисник сприяє більш повному здійсненню прав особи, яка його запросила. У випадку, коли скаргу подано особою, яка не має на це право, скарга не розглядається.

Якщо розгляд одержаної скарги не входять до повноважень органа (посадової особи), що отримав скаргу, вона в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав скаргу. У разі якщо скарга не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, вона в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. Також не підлягає розгляду скарга на постанову про накладення адміністративного стягнення, винесена районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом. Така постанова є остаточною і оскарженню в порядку адміністративного провадження, крім передбачених законом випадків, не підлягає.

Законом не передбачено ніяких вимог щодо форм скарг у адміністративному провадженні. Однак Закон України «Про звернення громадян» від 12.10.1996 р. встановлює загальні вимоги до скарг. До рішень, які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

 

  • порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);
  • створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
  • незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

 

Унаслідок розгляду скарги можливе прийняття такого рішення:

 

 

  1. залишення постанови без змін, а скарги без задоволення;
  2. скасування  постанови  і  надіслання справи на новий розгляд.  Підставами для скасування постанови є: неповне встановлення необхідних для вирішення справи обставин, недоказаність встановлених обставин, невідповідність висновків обставинам справи, порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права. Також постанова скасовується у випадку, коли справа була розглянута неправомочним органом (посадовою особою). Тоді справа надсилається за належністю.
  3. скасування постанови і закриття справи;
  4. зміна   заходу   стягнення   в   межах,   передбачених   нормативним   актом   про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, щоб стягнення не було посилено.

 

 Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

1)  постанову адміністративної комісії-у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд,
рішення якого є остаточним;

[У пункт 1 частини першої статті 288 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІІІ від 05.04.2001 p.]

2)  рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, рішення якого є остаточним;

[Пункт 2 частини першої статті 288 викладено у новій редакції згідно із Законом України № 2342-111 від 05.04.2001 p.]

3)    постанову    іншого   органу    (посадової   особи)    про    накладення адміністративного стягнення.

[У пункті З частини першої статті 288 деякі слова виключено згідно із Законом України № 2342-ІІІ від 05.04.2001 p.]

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення;

4)    [Пункт 4 частини першої статті 288 виключено згідно із Законом України № 2342-ІП від 05.04.2001 p.]

5)    [Пункт 5 частини першої статті 288 виключено згідно із Законом України № 2342-ІП від 05.04.2001 p.]

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Особа, яка оскаржила постанову про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

[У статтю 288 внесено зміни згідно з Указами Президії Верховної Ради Української РСР № 2010-ХІвід 03.04.86p., № 7542-XI від 19.05.89 p.; Законами України № 2857-ХІІ від 15.12.92р., №244/94-ВР від 15.11.94р.]

Ця стаття визначає, які саме органи мають право розглядати скаргу, подану при оскарженні постанови у справі про адміністративне правопорушення. Визначення цього органа прямо залежить від того, який саме орган прийняв постанову у справі. Так, якщо справу розглядала адміністративна комісія, скарга розглядається виконкомом відповідної ради; якщо справу розглядав виконком сільської, селищної, міської ради — відповідна рада; при розгляді справи іншим органом (посадовою особою) — вищестоящим органом (посадовою особою). До того ж слід зауважити, що незалежно від того, який орган розглядав справу, оскаржити постанову завжди можна у районному, районному у місті, міському чи міськрайонному суді. Рішення суду в такому випадку є остаточним. Воно може бути скасовано лише в порядку наглядового провадження.

За загальним правилом скарга подається в орган(посадовій особі), який виніс постанову по справі. При цьому подача скарги в інший орган встановлюється законодавством України. Орган (посадова особа), одержавши скаргу, зобов'язаний надіслати її разом із матеріалами справи органу (посадовій особі), правомочному її розглядати. Термін, встановлений для цього-три доби.

При накладенні на особу одночасно і основного, і додаткового стягнення, вона може за своїм вибором його оскаржити в порядку, встановленому законом. Таким самому правом користується і потерпілий.

За здійснення дій, пов'язаних із адміністративним провадженням, законом передбачається сплата державного мита. В зв'язку з поданням скарги така особа звільняється від його сплати.

 

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Ця стаття визначає строк, протягом якого може бути оскаржено постанову у справі про адміністративне правопорушення - 10 днів. Цей строк починає обчислюватися з моменту винесення постанови. Можливі ситуації, коли встановлений строк був пропущений. У випадку, якщо він був пропущений з поважних причин, його може бути поновлено. До того ж особа, яка має право на оскарження постанови у справі (це - потерпілий, особа, щодо якої її винесено, законний представник цих осіб та захисник, за дорученням і від імені свого підзахисного), надає письмову заяву про поновлення строку. В заяві обов'язково вказується причина, з якої був пропущений строк. Орган (посадова особа), який розглядає заяву, перевіряє обгрунтованість причини, за власним переконанням вирішує, чи є вона поважною. В загальних випадках поважними вважаються хвороба особи, її від'їзд у службових справах, інші. Заяву щодо поновлення строку скарги може бути подано до органу, що має право розглядати скаргу, або до суду.

 

Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором.

Щодо особливостей прокурорського нагляду за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення див. коментар до статті 250 КпАП.

 

Стаття 291. Зупинення виконання постанови в зв'язку з поданням скарги або принесенням протесту

Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги, за винятком постанов про застосування заходів стягнення, передбачених статтями 26 і 32 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту.

Протягом 10 днів з дня винесення постанови її може бути оскаржено. Подання скарги зупиняє виконання постанови, тобто відбувається відстрочка виконання постанови. В такому випадку постанова підлягає виконанню лише після залишення скарги без розгляду. До того ж можливе зупинення виконання постанови лише в її частині.

Зупиняти виконання постанови має право орган, що звертає постанову до виконання, тобто той орган (посадова особа), що виніс постанову. Такий орган видає письмове розпорядження про зупинення виконання постанови.

Зупинення виконання постанови неможливе у випадку, коли за адміністративне правопорушення накладено стягнення у вигляді попередження, адміністративного арешту, а також, коли штраф був стягнутий на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Ч. 2 цієї статті встановлює, що у випадку принесення протесту прокурором, виконання постанови теж зупиняється. Щодо особливостей прокурорського нагляду за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення (див. коментар до ст. 250 КпАП).

 

Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення

Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

[У статтю 292 внесено зміни згідно із Законом України № 2342-ІП від 05.04.2001 p.]

Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено протягом 10 днів. Розглядати скаргу має право лише уповноважений на те орган. Перелік таких органів надається у ст. 288 КпАП. Законодавством встановлені досить короткі строки розгляду скарги і протесту на постанову про адміністративні правопорушення, що покликане реалізувати принцип оперативності та економічності адміністративного процесу. Термін, протягом якого може бути розглянута скарга, дорівнює 10 дням. Інший термін розгляду скарги встановлюється виключно законами України.

 

Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1)      залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

2)      скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3)      скасовує постанову і закриває справу;

4)      змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою),    неправомочним   вирішувати   цю   справу,   то   така   постанова скасовується   і   справа   надсилається   на   розгляд   компетентного  органу (посадової особи).

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання закону; застосування уповноваженими нате органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом - у цих положеннях закріплений принцип законності. Надання певним особам права оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення є гарантією забезпечення додержання вимог законів при застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення. Постанова у справі повинна бути обгрунтованою, тобто адміністративне стягнення повинно відповідати матеріалам справи про адміністративне правопорушення. Саме при розгляді скарги перевіряється законність та обґрунтованість винесеної постанови. В результаті розгляду скарги орган (посадова особа) приймає одне з перелічених у цій статті рішень. До того ж встановлюється чи дійсно в діях особи, щодо якої винесено постанову, є склад правопорушення, чи правильно оформлено документи, чи уповноважений орган вирішував справу, чи не перевищив орган (посадова особа), який розглянув справу, свої повноваження, чи дотримані усі строки, тощо. Дуже важливим питанням при розгляді скарги є компетентність органа (посадової особи), що виніс постанову. У випадку, коли цей орган (посадова особа) не мав права розглядати цю справу про адміністративне правопорушення та накладати певний вид адміністративного стягнення, постанова такого органа скасовується, а справа надсилається на розгляд компетентного органу.

У випадку, коли орган (посадова особа), що розглядає скаргу, дійде висновку, що постанова є законною та обгрунтованою, постанова залишається без змін, а скарга - без задоволення. З цього моменту постанова вступає в силу і орган (посадова особа), на який покладено обов'язок звернення постанови, починає її виконувати. В іншому випадку постанова або скасовується повністю, або змінюється захід стягнення відповідно до закону. До того ж у всіх випадках рішення органа (посадової особи) в результаті розгляду скарги повинно бути вмотивованим, повним, відповідати на питання , що були підняті у скарзі.