ЛІТЕРАТУРА PDF Печать
Право - Основи інформаційного права України ( Цимбалюк )

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Братков И.С, Цымбалюк B.C. Психолого-педагогическая подготовка сотрудников ОВС к работе с ЭВМ // Социально-психологические проблемы ОВС: Межвуз. сб. науч. трудов. — К.: УАВД, 1993. — С. 80—84.
2. Бутузов В., Гуцалюк М., Цимбалюк В. Протидія злочинності у сфері високих технологій // Міліція України. — 2002. — № 9. — С 20—21.
3. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп'ютерних технологій: Посібник / Авт. кол.; За ред. Я.Ю. Кондратьева. — К.: НАВСУ: МНДЦ, 2000. — 64 с.
4. Гавловський В. Інформаційна безпека: захист інформації в автоматизованих системах (організаційно-правовий аспект) // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С 50—52.
5. Гавловський ВД. Інформаційне законодавство України: від інкорпорації до кодифікації // Систематизація законодавства України: проблеми теорії і практики: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. — С 289—292.
6. Гавловський В., Гриценко В., Цимбалюк В. Організаційно-правові питання формування державної інформаційної політики в Україні // Науковий вісник: 36. наук, праць АДПС України. — 2002 — № 3 (17). — С 177—182.
7. Гавловський В., Цимбалюк В. Щодо проблем боротьби із злочинами, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. "Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення". Аналітичні розробки,
пропозиції наукових і практичних працівників / Керівники авт. кол.: A.I. Комарова, О.О. Крикун. — К., 1998. — Т. 10. — С. 148—154.
8. Гавловський В., Цимбалюк В., Кашпур В. Державно-правове регулювання соціальних інформаційних відносин //Українське право. — 1998. — № 1(9). — С. 173—175.
9. Гавловський В.Д., Цимбалюк B.C., Корочанський О.Е. Проблеми юридичної деліктології в інформаційних відносинах // Бізнес і безпека. — 1998. — № 6. — С 19—21.
10. Голубев В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк B.C. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Монографія / За заг. ред. докт. юрид. наук Р.А. Калюжного. — Запоріжжя: Просвіта, 2001. — 252 с
11. Е-будущее и информационное право / В.М. Брижко, А.А. Орехов, О.Н. Гальченко, B.C. Цимбалюк; Под. ред.: Р.А. Калюжного, Н.Я. Швеца. — К.: Интеграл, 2002. — 264 с.
12. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія / Р.А. Калюжний, О.Д. Крупчан, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швець, B.C. Цимбалюк; За заг. ред.: М.Я. Швеця, О.Д. Крупчана. — К.: НДЦ правової інформатики АПрНУ, 2002. — 191 с
13. Інформатизація соціального управління: теорія і практика (організаційно-правовий аспект): Посібник / В.Д. Гавловський, O.I. Коваленко, B.C. Цимбалюк та ін. — К.; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. — 190 с. 
14. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: Монографія / Р.А. Калюжний, В.О. Шамрай, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швець, B.C. Цимбалюк, Ю.В. Яцишин, А.С. Ластовецький; За ред.: Р.А. Калюжного, В.О. Шамрая. — К.: АДПС України. — 2002. — 296 с
15. Інформаційне право та інформаційна безпека // Сучасний стан, поняття та визначення змістовної частини, інкорпорація нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту: Наук, видання / В.Д. Гавловський, О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, B.C. Цимбалюк та ін.; За заг. ред.: Р. Калюжного, В. Філонова. — К.; Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ МВС України: Ін-т екон. та права "КРОК", 2001. — 230 с
16. Інформаційне суспільство. Дефініції... / В.М. Брижко, А.А. Орехов, B.C. Цимбалюк, О.Н. Гальченко, A.M. Чорнобров; За ред.: Р.А. Калюжного, М.Я. Швеця. — К.: Інтеграл, 2002. — 220 с
17. Калюжний P., Гавловський В., Цимбалюк В., Гуцалюк М. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С 17—21.
18. Калюжний РЛ., Цимбалюк B.C. Вдосконалення інформатизації ОВС України — передумова покращення їх діяльності в боротьбі зі злочинністю // Правова система України: теорія і практика. — К., 1993. — С. 397—399.
19. Калюжний РЛ., Цимбалюк B.C. Інформатизація державного управління і національна безпека України // Розбудова держави. — 1993. — № 8. — С 20—21. 
20. Калюжний РЛ., Цимбалюк B.C. Розбудова держави та інформатизація державного управління (соціальні та організаційно-правові питання) // Розбудова держави. — 1994. — № 2. - С 31—36.
21. Комп'ютерна злочинність: Навч. посіб. / П.Д. Біленчук, Б.В. Романюк, B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський та ін. — К.: Атіка, 2002. — 240 с
22. Лисюченко В.П., Гуцалюк М.В., Цимбалюк B.C. Управління органами внутрішніх справ: Довідник. — К.: УАВС, 1996. —48 с.
23. Нормативні акти України щодо охорони правопорядку / В.П. Лисюченко, В.О. Шамрай, В.Г. Джуський, B.C. Цимбалюк. — К.: Логос. — 1996. — 560 с
24. Нормативні акти України щодо охорони правопорядку / В.П. Лисюченко, В.О. Шамрай, В.Г. Джуський, А.І. Капітанський, B.C. Цимбалюк. — 2-ге вид., доп. і змін. — К.: Логос, 1998. — 560 с
25. Організована злочинність та інформаційні технології // Організована злочинність в Україні / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. — К.: НАВСУ, 1999. — Параграф 3 розділу III: Основні напрямки та тенденції організованої злочинності в Україні. — С. 73—78.
26. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посіб. / В.О. Голубєв, В.Д. Павловський, B.C. Цимбалюк; За заг. ред. Р.А. Калюжного. — Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. — 292 с
27. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.-практ. посіб. / За ред.: Я.Ю. Кондратьева, С.Д. Максименка, Б.В. Романюка. — К.: НАВСУ, 2002. — 436 с — Гл. 2. парагр. 7: Сфера використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж (у співавт.). — С. 82—97.
28. Управління органами внутрішніх справ (поняття та схеми) / В.М. Плішкін, В.П. Лисюченко, І.В. Хорт, B.C. Цимбалюк; За заг. ред. В.М. Плішкіна. — К.: УАВС, 1996. — 350 с.
29. Цимбалюк В. Проблеми латентності комп'ютерної злочинності // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С 57.
30. Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин власності: Навч.-метод, комплекс. — К.: Ін-т екон. управл. та госп. права, 1999. — 38 с.
31. Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин власності: Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство". — К.: АМУ, 2000. — 5 с
32. Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин власності // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: НАВСУ, 2000. — 5 с
33. Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин власності та складання господарських процесуальних документів // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: НАВСУ, 1999. — 38 с
34. Цимбалюк B.C. Складання господарських процесу альних документів // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: НАВСУ, 2000.
35. Цимбалюк B.C., Гавловський ВД. Інформаційне право: Навч.-метод, комплекс для підготовки фахівців за спец, "правознавство". — К.: ІЕУГП, 1999. — 183 с
36. Цимбалюк B.C., Гавловський В.Д. Міжнародне приватне право: Робоча програма курсу. — К.: НТУУ "КПІ", 1999. — 83 с.
37. Цимбалюк B.C., Гавловський ВД. Цивільне і сімейне право // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: АМУ, 1999. — 29 с.
38. Цимбалюк B.C., Гавловський ВД. Цивільне і сімейне право // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: АМУ, 1999. — 38 с.
39. Цимбалюк B.C., Іванова Т.С. Захист електронних засобів від несанкціонованого доступу: Навч.-метод, посіб. — Ірпінь: УФЕІ, 1998. — 40 с
40. Цимбалюк B.C., Ящуринський Ю.В. Нові комп'ютерні технології — в навчальну та науково-дослідну роботу навчальних закладів // Інформаційний бюлетень республіканського навчально-методичного центру УАВС. — К., 1995. — № 2. — С 39—44.
41. Ящуринский Ю.В., Цимбалюк B.C. Использование новых информационных технологий в учебной и исследовательской работе слушателей учебных заведений правоохранительных органов // К вопросу о концепции управленческой деятельности: Сб. науч. трудов. — К.: ИПК СБУ, 1994. — С. 68—74. 
42. Ящуринский Ю.В.,Цимбалюк B.C. Нові комп'ютерні технології — в навчальну та науково-дослідну роботу навчальних закладів // Інформаційний бюлетень РНМЦ УАВС. — К., 1995. — № 2. — С 39—44.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Российской Федерации. — М.: Юристъ, 1997. — 344 с.
2. Бачило И.Л., Белов Г.Д. О концепции правового обеспечения информатизации России. Законодательные проблемы информатизации общества // Труды № 52. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Верховном Совете РФ. — М., 1992.
3. Копылов В А. Информационное право: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 1997. — 472 с.
4. Правовая информатика и кибернетика: Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. — М.: Юрид. лит., 199 3. — 528 с.