СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF Печать
Конституционное право - Ю. М. Тодика КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

1.  Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К., 1997.

2. Авер'янов В. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи в Україні // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 1 (16).

3. Авер'янов В. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 2 (29).

4.  Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми   конституційно-правового   забезпечення   //   Право України. — 2001. — № 8.

5. Анисимов В. Н. К вопросу о соотношении международно-го права й национального законодательства УкраиньІ о правах ребенка // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

6.  Батанов О. Функції територіальних громад як специфічних суб'єктів конституційного права // Право України. — 1998. — № 8.

7. Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2 (13).

8. Битяк Ю. П., Петришин О. В. Державні секретарі в системі органів виконавчої влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. — X., 2001. — Вип. 1.

9.  Биков О. Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні // Право України. — 2000. — № 8.

10. Бодрова 1.1. Правова інституціалізація асоціацій місцевих рад України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. / Відлов, ред. В. Я. Тацій. — X., 2001. — Вип. 46.

11.  Веніславський Ф.В. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України. — 1998. — № 1.

12. Веніславський Ф. В. Функціонування державної влади в аспекті політичного режиму // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 34.

13.  Воронов М. М. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Університету внутрішніх справ. — 1997. — № 2.

14.   Воронов  М.  П.,  Скрипничук  В.  М.  Децентралізація влади як основа взаємовідносин державних виконавчих органів і органів місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук, праць. — X., 2001. — № 1.

15.  Георгіца А. 3. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. — Чернівці, 1994.

16. Георгіца А. 3. Конституційне право зарубіжних країн. — Чернівці, 2001.

17.  Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина // Право України. — 2001. — № 8.

18. Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. — К., 1997.

19. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. — 2002. — № 12.

20.  Дашковська О. Р. Принцип поділу влади як гарантія політичної свободи людини і громадянина // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X.: Нац. юрид. акад. України, 1998. — Вип. 36.

21. Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб'єкт конституційних правовідносин // Право України. — 1999. — № 11.

22. Денисов В. Н. Статус міжнародних договорів в Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1(8).

23. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. — 2001. — № 10.

24. Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. — 2001. — № 10.

25. Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники права // Віче. — 2000. — № 2.

26. Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України. — 2001. — № 3.

27.  Журавський В. С. Методологічні проблеми дослідження політичної системи. — К.: Парламентське вид-во, 2000.

28.  Журавський В. С. Організація парламентів: питання порівняльного аналізу: Навч. посіб. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Н. Ярмиш. — X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2001.

29. Журавський В. С. Парламентаризм в Україні та європейський досвід // Держава і право: Зб. наук, праць. Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-рецького ПАН України, Спілка юристів України, 2001. — Вип. 11. — С. 101—107.

30.  Журавський В. С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структу-руванні парламенту. — К.: Парламентське вид-во, 2002.

31.  Журавський В. С. Етапи гармонізації законодавства України із європейським законодавством // Держава і право. Зб. наук,  праць. Юридичні і політичні науки.  — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України, 2002. — Вип. 16.

32.  Журавський В. С. Концепція гармонізації законодавства України із законодавством держав — членів ЄС // Правова держава: Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2002. — Вип. 13. — С. 131—135.

33. Журавський В. Розвиток доктрини українського парламентаризму в XIX — на початку XX ст. // Право України. — 2001. — № 5.

34.  Журавський В. Козацький конституціоналізм і його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 2 (25).

35. Журавський В. Щодо концептуальних засад майбутнього Закону «Про регламент Верховної Ради України» // Право України. — 2002. — № 7.

36.  Заєць А. П. Правова держава в контексті сучасного українського досвіду. — К., 1999.

37. Заєць А. П. Формування ідеї правової державності в процесі створення нової Конституції України (1990—1994 рр.) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 4 (15).

38. Заєць А. П. Формування ідеї правової державності в процесі створення нової Конституції України (1994—1996 рр.) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (16).

39. Заєць А. Законодавча діяльність: деякі питання методології,  теорії і практики // Українське право.  —  1995.  — № 1(2).

40.  Заєць А. Український парламентаризм: Формування і удосконалення // Віче. — 1999. — № 2.

41.  Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українській конституційно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 2 (13).

42.  Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. — 2000. — № 1.

43. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К., 1997.

44.  Ковальова Г. Л. Свобода совісті як основоположний принцип державно-конфесійних відносин // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

45.  Кичун В. І. Специфіка правового статусу автономії в унітарній державі // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 34.

46. Кичун В. І. Конституційно-правові основи взаємовідносин органів державної влади України з органами влади Автономної Республіки Крим в фінансово-економічній сфері // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 3.

47.  Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. — X., 1998.

48.  Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. — К., 2000.

49.  Колісник В. Правова природа Рамкової конвенції про захист національних меншин // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 4 (27).

50. Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 2 (29).

51.  Конституційне право України: Конспект лекцій /За ред. проф. Ю. М. Тодики. — X., 1997.

52. Конституційне право України / За ред. проф. В. Ф. По-горілка. — К., 1999.

53.  Конституційне право України /За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К., 1999.

54.  Конституционное право УкраиньІ /Сост.: В. Д. Вол-ков, Р. Ф. Гринюк, Й. С. Щебетун. — Донецк, 2000.

55. Конституція незалежної України /За ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. — К., 2000.

56. Конституція України — основа модернізації держави і суспільства. — X., 2001.

57.   Конституційно-правові  форми  безпосередньої демократії   в   Україні:   проблеми   теорії   і   практики   /За   ред. проф. В. Ф. Погорілка. — К., 2001.

58.  Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні // Право України. — 1998. — № 11.

59. Коментар до Конституції України. — К., 1996.

60.  Копиленко О. До проблеми правового статусу Автономної Республіки Крим // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (12).

61.  Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної Республіки Крим // Право України. — 1999. — № 3.

62. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. — 2001. — № 10.

63.  Корнієнко М. Проблеми місцевого самоврядування в юрисдикції Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 4.

64.  Костицький В. Конституція України 1996 року — модель української державності // Право України. — 2001. — № 8.

65.  Кравченко В. В. Конституційне право України. — К., 2002.

66. Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії і етапи // Право України. — 1999. — № 6.

67. Кривенко Л. Український парламент: двопалатність чи однопалатність // Віче. — 1999. — № 9.

68. Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації держави і баланс повноважень між інститутами влади // Віче. — 2000. — № 9.

69.  Кривенко Л. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 1 (24).

70. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави // Віче. — 2001. — № 10.

71. Крупчан О. Запровадження адміністративної юстиції // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2 (13).

72. Крупчан О. Компетенція центральних органів виконавчої влади // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 2 (29).

73. Кушніренко О., Мельничук А. Комітети Верховної Ради України: проблеми формування і статусу // Право України. — 1998. — № 11.

74. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини і громадянина. — X., 2001.

75. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права людини в умовах формування правової держави і становлення конституційного ладу України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 36.

76. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Комітети Верховної Ради України і проблеми підвищення ефективності їх діяльності // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 42.

77. КушниренкоА. Г. Проблеми административно-террито-риального устройства в условиях формирования правового го-сударства // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1993. — Вип. 28.

78.   Лавринович О. Конституційне забезпечення народовладдя в Україні // Віче. — 2002. — № 2.

79.  Лавринович О, Проблема надійності виборів // Право України. — 2000. — № 6.

80.  Лавринович О. Місце суду в правовій інфраструктурі виборчих кампаній в Україні // Право України. — 2000. — № 1.

81.  Летпнянчин Л. І. Основні обов'язки людини і громадянина як  самостійний  конституційно-правовий  інститут  // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 44.

82.  Лукаш С. Ю. Політичний плюралізм як принцип конституційного ладу // Віче. — 1997. — № 7.

83. Лукаш С. Ю. Природа конституційного права громадян на об'єднання в політичні партії // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2001. — Вип. 48.

84.  Лук'янов Д. В. Діяльність політичних партій у парламенті та їх правове регулювання // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 44.

85.  Лук'янов Д. В. Проблеми правового забезпечення взаємодії політичних партій і державної влади // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

86. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. — 1996. — № 1.

87.  Малинникова Л. Проблеми забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина в процесі здійснення державно-правової реформи в Україні // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 6.

88.   Майданний   О.   Конституційно-правова   відповідальність: ознаки, підстави, суб'єкти // Право України. — 2001. — № 2.

89.  Медведчук В. Про теорію і практику конституційного процесу в Україні // Право України. — 1995. — № 8.

90. Медведчук В. Держава в умовах перехідного періоду // Право України. — 1998. — № 3.

91. Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. — 1998. — № 4.

92. Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. — 1998. — № 4.

93.  Медведчук В. Конституційні основи становлення парламентаризму в незалежній Україні // Право України.  — 2001. — № 3.

94.  Мельник О. Державна влада в контексті конституційної відповідальності // Віче. — 2001. — № 5.

95.  Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. — 2000. — № 8.

96. Мудра О. Роль комітетів Верховної Ради України у законодавчому процесі // Право України. — 2000. — № 12.

97.  Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання // Право України. — 2000. — № 9.

98.   Наливайко   Л.   Конституційно-правова   відповідальність: критерії класифікації та види // Віче. — 1999. — № 10.

99.  Німченко В., Картавцева Н. Конституційні гарантії свободи релігії і переконань людини і громадянина в Україні // Вісник Конституційного Суду України. — 1999. — № 5.

100.  Опришко В. Законодавчому процесу — наукове забезпечення // Право України. — 1996. — № 5.

101.  Опришко В. Актуальні проблеми парламентської реформи // Право України. — 2001. — № 8.

102.  Органи державної влади України /За ред. В. Ф. Пого-рілка. — К., 2002.

103.  Організація судової влади в Україні /За наук. ред. проф. А. О. Селіванова. — К., 2002.

104. Орзіх М. Сучасний конституціоналізм та конституційна  юстиція  //  Вісник  Конституційного  Суду України.   — 2001. — № 1.

105.  Основи конституційного права України / За ред. академіка АПрН, проф. В. В. Копейчикова). — К., 1997.

106. Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. — К., 1997.

107.  Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу України. — К., 1997.

108.  Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України. — 2001. — № 8.

109. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність. — К., 2000.

110.  Погорілко В., Федоренко В. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм // Право України. —

2001.  — № 9.

111.  Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 1 (28).

112.  Погорілко В., Федоренко В. Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України. —

2002.  — № 10.

113.  Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. — 2002. — № 3.

114.  Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України. — X., 1997.

115. Рабінович П. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну юридичну практику: спроба порівняльної характеристики // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2 (21).

116. Речицкий В. Конституционализм. Украинский опьіт. — X., 1998.

117.  Речицький В. В. Конституційний процес в Україні як феномен демократії // Вісник Академії правових наук України. — X., 1995. — № 4.

118. Савенко М. Статус судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 2.

119.  Савенко М. Конституційний контроль за виборами і референдумами // Віче. — 1998. — № 1.

120.  Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. — 1999. — № 2.

121. Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 1.

122. Савенко М. Незалежність судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — №*!.

123. СелівановА. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства // Право України. — 1999. — № 10.

124.  Селіванов В. Проблема методології обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. — 1998. — № 12.

125.  Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. — К., 2002.

126.  Святоцький О. Інтелектуальний потенціал — стратегічний пріоритет у XXI столітті // Право України. — 2001. — № 5.

127. Святоцький О., Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України. — 1998. — № 2.

128.  Серьогіна С. Г. Функції Президента України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. — X., 1998. — № 34.

129. Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 4 (23).

130. Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. — X., 2001.

131.  Серьогіна С. Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування // Державне будівництво  та   місцеве   самоврядування:   36.   наук,   праць.   —   X., 2001. — №. 1.

132.  Серьогіна С. Г. Питання нормотворчої діяльності Президента України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. // Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

133.  Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права України // Право України. — 2002. — № 11.

134.  Скомороха В. Окремі питання поділу влад і юрисдикція Конституційного Суду України  //  Право України.  — 1998. — № 5.

135.  Скомороха В. Деякі питання конституційного провадження // Право України. — 1998. — № 9.

136.  Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. — 1999. — № 1.

137. Скомороха В. Окремі питання діяльності конституційної юстиції в Україні // Право України. — 1999. — № 12.

138. Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розвиток українського конституціоналізму // Право України. — 2000. — № 12.

139. Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі // Право України. — 2002. — № 8.

140. Слінько Т. М., Кушніренко О. Г. Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні. — X., 1998.

141.  Спгешенко Т. В. Проблеми формирования избиратель-ньіх комиссий в У крайнє // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

142. Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики. — К., 2001.

143.  Ставнійчук М. І. Вибори в Україні. — К., 1998.

144. Сташків Б. І. Конституційне право України: Навч. посібник. — Чернігів, 1999.

145.   Стефанюк В. Судова реформа в Україні // Право України. — 1998. — № 1.

146.  Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного  правосуддя  при  застосуванні   норм  Конституції України та інших законів // Право України. — 2002. — № 2.

147. Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу ! влади // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — І№ 1 (16).

148.  Тацій В., Підопригора О., Свяпгоцький О. Нагальна потреба   інтелектуально-правової  освіти   в  Україні   //   Право України. — 2002. — № 12.

149.  Тацій В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2 (21).

150.  Тацій В., Тодика Ю. Питання меж тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 4 (27).

151.  Тацій В., Тодика Ю. Конституція України і правосвідомість юристів // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 4 (15).

152.   Тацій В. Значення юридичної науки у формуванні правової системи України // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 3 (26).

153.  Тацій В., Тодика Ю. Методологічні питання розвитку конституційного процесу // Право України. — 1996. — № 12.

154.  Тацій В., Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні // Право України. — 2001. — № 8.

155.  Тацій В. Я., Тодика Ю. М. Проблеми становлення і розвитку українського конституціоналізму // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. — X., 2001. — № 1.

156. Тслешун С. Конституційні засади територіального устрою України. Альтернативи і перспективи // Віче. — 2000. — № 5.

157.  Телешун С. Державний устрій України. Перспективи розвитку // Віче. — 2000. — № 7.

158. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. — 1999. — № 12.

159.  Тимченко І. Принцип гласності — один із фундаментальних принципів діяльності Конституційного Суду України // Право України. — 1998. — № 6.

160.  Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 4.

161.   Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1.

162. Тихий В., Панов М. Право людини на безпеку (конституційно-правові аспекти) //  Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 6.

163.  Тодика О. Ю. Особливості виборчих правовідносин на сучасному етапі // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 43.

164.  Тодика О. Ю. Втілення міжнародно-правових виборчих стандартів у виборче законодавство України // Україна. Вибори — 98: Досвід. Проблеми. Перспективи. — К., 1999.

165.   Тодика  О.  Ю.  Конституційно-правове  закріплення принципів участі громадян країн СНД у виборах // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 1 (20).