Печать
PDF

КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Posted in Конституционное право - П.Д.Біленчук Місцеве самоврядування в Україні


Прийнята на другій сесії Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

21 жовтня 1998 року

(Витяг)

Розділ IV КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГЛАВА 9. ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Стаття 42. Правові основи місцевого самоврядування в Ав­тономній Республіці Крим

1.        Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим здійснюється згідно з Конституцією України і законами України.

2.        Відповідно до Конституції України законами України Ав­тономній Республіці Крим можуть делегуватися повноваження щодо   забезпечення   збалансованого   соціально-економічного   і культурного розвитку Автономної Республіки Крим, реалізації програм соціально-економічного, культурного та іншого розвитку автономної республіки.

Стаття 43. Забезпечення дотримання прав і свобод громадян в Автономній Республіці Крим

1.     Згідно з Конституцією України Верховна Рада Автономної Ре­спубліки Крим у межах своїх повноважень бере участь у забезпеченні
прав і свобод громадян на території Автономної Республіки Крим.

2.     У разі  порушення  органами  місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими головами, головами місцевих державних адміністрацій прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України і законами України, і не приведення на вимогу Верховної Ради Автономної Республіки Крим своїх актів у відповідність з Конституцією України і законами України Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право звернутися:

до Президента України - про звільнення з посад голів місце­вих державних адміністрацій у порядку, передбаченому Консти­туцією України;

до Верховної Ради України - про призначення позачергових виборів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови згідно з законодавством України.

Стаття 44. Делегування функцій і повноважень

1. Згідно з Конституцією України, законами України, Євро­пейською Хартією про місцеве самоврядування, Конституцією Автономної Республіки Крим, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим органам місцевого самоврядування може делегуватися виконання окремих повнова­жень з передачею фінансів і майна для забезпечення виконання зазначених повноважень. На основі погоджених рішень або угод між Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самовряду­вання можуть визначатися порядок і умови виконання делегова­них повноважень.

2. Згідно з Конституцією України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим контролює виконання органами місцевого са­моврядування повноважень, делегованих їм законом України, а також повноважень, делегованих нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Дія актів органів місцевого самоврядування в Автономній Ре­спубліці Крим з питань виконання делегованих їм повноважень у випадку, якщо вони суперечать Конституції України і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовим актам Автономної Республіки Крим, може зупинятися відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим (акти представницьких органів), Радою міністрів Автоном­ної Республіки Крим (акти виконавчих органів) з одночасним зверненням до суду.

Стаття 45. Взаємодія органів влади Автономної Республіки Крим з органами місцевого самоврядування в Автономній Рес­публіці Крим

1.      Відповідно до Конституції України з метою забезпечення збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку регіону на основі погоджених рішень або угод між Вер­ховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місце­вого самоврядування в Автономній Республіці Крим можуть ви­значатися порядок і умови реалізації спільних програм і проектів, спільного вирішення інших питань, віднесених до компетенції Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування.

2.  Спільні програми соціально-економічного, культурного та іншого розвитку, а також спільні проекти фінансуються за раху­нок коштів, які залучаються з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Залучення коштів з бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, передача майна для реалізації названих вище спільних програм та проектів здійснюються на основі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також відповід­ної місцевої ради або на основі угод між ними.

3.  Спільні програми і проекти можуть фінансуватися також за рахунок коштів цільового фонду по забезпеченню збалансованого
соціально-економічного та іншого розвитку Автономної Респуб­ліки Крим, який формується з коштів, переданих з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Рес­публіки Крим, коштів місцевих бюджетів та інших коштів у по­рядку,   який   визначається   законами   України   і   нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у межах її компетенції.

4.  З метою збалансованого соціально-економічного і культур­ного розвитку регіону Верховна Рада Автономної Республіки Крим взаємодіє з асоціаціями органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим та іншими добровільними об'єд­наннями органів місцевого самоврядування.

Асоціації органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим можуть вносити на розгляд Верховної Ради Ав­тономної Республіки Крим рекомендації та пропозиції у встанов­леному законом порядку.

Порядок взаємодії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з асоціаціями органів місцевого самоврядування в Автоно­мній Республіці Крим та іншими добровільними об'єднаннями органів місцевого самоврядування визначається на взаємопого-дженій основі.

Стаття 46. Питання взаємодії органів влади Автономної Рес­публіки Крим з органами місцевого самоврядування в Авто­номній Республіці Крим

Відповідно до Конституції України з метою забезпечення збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку регіону Верховна Рада Автономної Республіки Крим і органи місцевого самоврядування на взаємопогодженій основі та у порядку, який визначається Конституцією Автономної Респуб­ліки Крим та законодавством України, можуть об'єднувати фі­нансові та матеріальні кошти, майно, координувати діяльність органів та служб, установ і організацій для підготовки та реаліза­ції спільних програм і проектів, спільного вирішення інших пи­тань, віднесених до їх компетенції, в тому числі у сфері:

освіти, охорони здоров'я, землеустрою, архітектури і місто­будування, охорони навколишнього природного середовища, ор­ганізації і координації зовнішньоекономічної діяльності, викорис­тання природних копалин, транспорту, будівництва і ремонту до­ріг, водопостачання, зв'язку, забезпечення паливними та іншими енергоресурсами, будівництва і реконструкції промислових об'єк­тів, об'єктів комунального та соціально-культурного призначен­ня, організації контролю за якістю і безпекою будівельних і ремо­нтних робіт, організації санітарно-епідемічного контролю, охоро­ни і використання пам'яток історії та культури природних запові­дників, організації туристичної та курортно-рекреаційної діяль­ності, архівної справи, організації та забезпечення діяльності біб­ліотек, музеїв, театрів та інших питань;

здійснення програм підготовки кадрів, підготовки і реалізації програм зайнятості населення і використання трудових ресурсів, програм допомоги і сприяння малозабезпеченим сім'ям і грома­дянам, пенсіонерам та інвалідам, багатодітним сім'ям, здійснення молодіжних програм, у тому числі з питань бездоглядності непо­внолітніх, програм у сфері науки і культури, а також фізкультури і спорту, програм запобігання та ліквідації надзвичайних ситуа­цій, а також підготовки і реалізації інших програм та проектів.

Стаття 47. Порядок взаємодії органів влади, установ, ор­ганізацій Автономної Республіки Крим та органів місцевого са­моврядування

Порядок взаємодії органів влади, установ та організацій Ав­тономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування визначається угодами або погодженими рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад.

У сфері спільної діяльності може здійснюватися погоджена кадрова політика.