Печать
PDF

Частина друга ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ МІСТ

Posted in Конституционное право - П.Д.Біленчук Місцеве самоврядування в Україні

 

Прийнята

Постійною Конференцією Місцевих

і Регіональних Органів Влади Європи (CLRAE) Ради Європи 18 березня 1992 року

Ми, жителі європейських міст, розуміючи свою відповідаль­ність за стан міст, виявляємо солідарність і беремо на себе зо­бов'язання домагатись забезпечення усім мешканцям міст рівних прав на:

1.      ПРАВОВУ БЕЗПЕКУ - місто повинне бути вільним від злочинності та насильства;

2.  ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ - чисте від забруднення повітря, воду і землю, низький рівень шуму, охорону природи та природ­них ресурсів;

3.      РОБОТУ - можливість отримати роботу і цим забезпечити свою особисту фінансову самостійність;

4.  ЖИТЛО - на достатній рівень пропозицій по вибору за до­ступними цінами житла, яке повинне забезпечити нормальне осо­бисте життя;

5.      БЕЗПЕЧНИЙ РУХ — на безперешкодний рух для усіх кори­стувачів вулиці. - міського транспорту, приватних автомобілів, пішоходів та велосипедистів;

6.  ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я - на оточуюче середовище, сприят­ливе для підтримання фізичного і психологічного здоров"я;

7.      СПОРТ І ДОЗВІЛЛЯ - можливість користуватися всіма спортивними спорудами і місцями дозвілля, незалежно від віку, здібностей і матеріального становища своїх мешканців;

8.      КУЛЬТУРУ - можливість займатися різноманітними куль­турними і творчими видами діяльності;

9.      ІНТЕГРАЦІЮ БАГАТЬОХ КУЛЬТУР - коли мирно співіс­нують різноманітні культурні, етнічні та релігійні громади;

10.     ЯКІСНУ АРХІТЕКТУРУ - приємний зовнішній вигляд міста, створюваний шляхом якісної сучасної архітектури і збере­ження історичних споруд;

11.     ГАРМОНІЙНЕ ЖИТТЯ - робота, відпочинок і соціальна активність повинні гармонійно доповнювати один одного;

12.       ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ - в різних демократичних структу­рах і міському управлінні, рівний доступ до засобів масової ін­формації та свободу слова;

13.       ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК - коли органи місцевої вла­ди зобов'язуються постійно дбати про економічне зростання ви­робництва, торгівлі та послуг у місті;

14.       ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК - коли місцева влада прагне досягти рівноваги між економічним розвитком і охороною навко­лишнього середовища;

15.       ПОСЛУГИ І ТОВАРИ - місто, приватний сектор та їх спі­льні підприємства повинні надавати мешканцям міста широкий асортимент якісних товарів та послуг за доступними цінами;

16.       РАЦІОНАЛЬНЕ   ВИКОРИСТАННЯ   ПРИРОДНИХ   РЕ­СУРСІВ - місцеві органи влади повинні використовувати приро­дні ресурси і корисні копалини раціональним і ефективним спо­собом на користь мешканців міста;

17.       РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ - у місті повинні бути ство­рені такі умови для мешканців, які б сприяли досягненню їхнього добробуту та культурного, освітнього, соціального і духовного розвитку особистості;

18.       СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ МІСТАМИ - при якому жите­лі міст мають право на пряму участь у стосунках свого міста з іншими містами;

19.       ФІНАНСОВУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ - держава повинна за­конодавче гарантувати органам місцевої влади отримання необ­хідних фінансових ресурсів для здійснення прав, визначених цією Декларацією;

20.  РІВНОПРАВНІСТЬ - місто повинне забезпечити вищена­звані права всім жителям, незалежно від статі, віку, релігії, соці­ального, матеріального і політичного становища, фізичних або психологічних недоліків.