Печать
PDF

ЗМІСТ

Posted in Конституционное право - П.Д.Біленчук Місцеве самоврядування в Україні

 

Вступ

Частина перша. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО СА­МОВРЯДУВАННЯ

Розділ І. ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МІСЦЕВОГО СА­МОВРЯДУВАННЯ

§ 1. Поняття місцевого самоврядування

§ 2. Теорія місцевого самоврядування

§ 3. Історія становлення і розвитку системи місцевого самовряду­вання в Україні

 

Розділ II. ПРАВОВІ ОСНОВИ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМО­ВРЯДУВАННЯ

§ І. Повноваження місцевого самоврядування

§ 2. Система місцевого самоврядування

§ 3. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

§ 4. Гарантії місцевого самоврядування

 

Розділ III. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

§ І. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в ході адмі­ністративної реформи в Україні

§ 2. Концептуальні засади формування муніципальної реформи в Україні (концепція національної програми муніципальної рефор­ми в Україні)

 

Частина друга. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМО­ВРЯДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯ­ДУВАННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ МІСТ

Прийнята Постійною Конференцією Місцевих і Регіональних Ор­ганів Влади Європи (CLRAE) Ради Європи 18 березня 1992року

КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ


ХАРТІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД
ЄВРОПИ  (КМРВЄ) (Ухвалена комітетом міністрів  14 січня 1994 року на 506-х зборах заступників міністрів)

СТАМБУЛЬСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПРОБЛЕМ ПОСЕЛЕНЬ ЛЮДЕЙ (Витяг)

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ ГОРОДОВ

(Страсбург, 17-19 марта 1992 года)

 

УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯ­ДУВАННЯ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Прийнята на п'ятій сесії верховної
ради України 28 червня 1996 року (Витяг)
Розділ XI. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 року (Витяг)

Розділ IV. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Глава 9. Здійснення місцевого самоврядування в Автономній Рес­
публіці Крим

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 6.жовтня 1998 року № 163-X1V, від Іблипня 1999 року № 997-X1V

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

Глава 3. Сільський, селищний, міський голова

Глава 4. Повноваження районних і обласних рад

Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Розділ III. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕ­ВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ IV. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІД­ПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕ­ВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ

Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 гру­дня 1999 року № 431-XIV, Голос України від 10.03.99 р., Урядовий
кур'єр від 13.03.99р

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II. ВИБОРЧІ ОКРУГИ. ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ

Розділ ІІІ. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Розділ IV. СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Розділ V. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ

Розділ VI. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА НА ПОСАДИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ

Розділ VII. КАНДИДАТИ ТА ЇХ ДОВІРЕНІ ОСОБИ. УПОВНО­ВАЖЕНІ ОСОБИ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Розділ VIII. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Розділ IX. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

Розділ X. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ

Розділ XI. ПОВТОРНІ ВИБОРИ. ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ РАД, СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ ЗАМІСТЬ ТИХ, ЯКІ ВИБУЛИ

Розділ XII. ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

Розділ XIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ XIV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Розділ XV. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 22 груд­ня 1994 року № 325/94-ВР, від 17 грудня 1996 року № 607/96-ВР.
від ІЗ січня 1998 року № 11'98-ВР, рішеннями Конституційного
Суду України від 13 травня 1998 року № 6-рп/98, від 11 грудня
І998 року №312-ХІУ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТА МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ

Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 1992 року № 248І-ХІІ

Глава І. Загальні положення

Глава ІІ. Порядок призначення референдумів

Глава III. Підготовка проведення референдумів

Глава IV. Порядок голосування і визначення підсумків референдуму

Глава V. Опублікування, введення у дію, зміна або скасування за­конів, інших рішень, прийнятих референдумом

Глава VI. Дорадче опитування громадян України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ДЕР­ЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(З березня 1998 року № 147/98-ВР)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КО­МУНАЛЬНОГО МАЙНА

(назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законами України від 14.03.95 р. № 98/95-ВР, від 23.12.97 р. № 768/97-ВР) Із змінами і
доповненнями, внесеними Законами України від 4 травня 1993 р. № 31
71-XU, від 26 січня 1994 р. № 3875-ХІІ, від14 березня 1995 р.
№ 98/95-ВР, (Законом України від 14 березня 1995 року № 98/95-ВР цей Закон викладено в новій редакції) від 15 вересня 1995 р. №
326/95-ВР, від 19 листопада 1997 р. № 651/97-ВР, від 23 грудня 1997 р. № 768/97-ВР, від 14 жовтня 1998 р. № 177-X1V, від
20 травня 1999 р. № 685-X1V, від 21 вересня 1999 р. № 1083-XIV, Декретами Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р.
№9-92, від 20 травня 1993 р. №57-93

 

ХАРТІЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

Розділ 1. РОЛЬ МІСТА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. МІ­СЬКА ПОЛІТИКА ТА МІСЬКІ ПРОБЛЕМИ

Розділ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРИНЦИПИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СТОЛИЦЮ УКРАЇНИ - МІСТО-ГЕРОЙ КИЇВ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ

Розділ III. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМО­ВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕ­ВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ­ВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ КИЄВІ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМ­СТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ