Печать
PDF

РОЗДІЛ 17. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ - Страница 4

Posted in Конституционное право - В.Ф. Погорілко Конституційне право України

4. Гарантії місцевого самоврядування в Україні

Ефективна діяльність місцевого самоврядування, його соціальна цінність залежить від умов і засобів гарантованості місцевого самоврядування. Конституція України в ст. 7 гарантує місцеве самоврядування в Україні.

Під гарантіями місцевого самоврядування, як правило, розуміють комплекс заходів, за допомогою яких забезпечується реальне здійснення місцевого самоврядування територіальними громадами та органами місцевого самоврядування, а також захист права на місцеве самоврядування.

Отже, гарантії місцевого самоврядування - це встановлені Конституцією і законами України умови і засоби забезпечення організації та діяльності місцевого самоврядування в Україні Вони поділяються на загальні та спеціальні (юридичні) гарантії.

Насамперед рівень гарантованості місцевого самоврядування забезпечуються загальними гарантіями - політичними, економічними, соціальними, культурними (духовними) та іншими, які визначаються рівнем розвитку суспільства і держави, їх основних інститутів у всіх основних сферах суспільного життя.

Зокрема, важливими загальними гарантіями місцевого самоврядування в Україні є наявність у нього сталої організаційно-правової, матеріально-фінансової та територіальної основ, процес становлення яких відбувається сьогодні в Україні.

Що ж до спеціальних юридичних гарантій місцевого самоврядування, то вони умовно поділяються на нормативно та організаційно-правові умови і засоби діяльності місцевого самоврядування в Україні.

Нормативно-правові гарантії місцевого самоврядування представлені сукупністю нормативно-правових актів, які визначають основні принципи місцевого самоврядування, організаційно-правові форми здійснення місцевого самоврядування та встановлюють юридичну відповідальність за порушення чинного законодавства України.

До нормативно-правових гарантій місцевого самоврядування в Україні слід віднести, у першу чергу, нормативні положення Конституції України, Європейської Хартії місцевого самоврядування 1985 року, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 p., "Про органи самоорганізації населення" 11 липня 2001 p., "Про асоціації органів місцевого самоврядування" від 16 квітня 2009 p., "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 p., "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р. та ін.

Важливу роль у системі нормативно-правових гарантій займають і правові акти місцевого самоврядування. Так, важливою гарантією місцевого самоврядування є встановлена Законом обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень, для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

При цьому слід наголосити, що акти місцевого самоврядування складають питому вагу джерел національного конституційного права.

Гарантії законності актів місцевого самоврядування встановлені ст. 144 Конституції України, згідно з якою рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" також встановлює, що перелічені вище юридичні та фізичні особи несуть встановленому законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у разі невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень (ст. 73 Закону).

Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні представлені системою суб'єктів; уповноважених згідно з Конституцією України здійснювати та гарантувати місцеве самоврядування в нашій державі.

До системи суб'єктів, що здійснюють організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні, належать народ України, держава та її органи, суб'єкти місцевого самоврядування.

Так, відповідно до ст. 5 Конституції України, народ України, як носій суверенітету і єдине джерело влади у державі, здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Волевиявлення народу, зокрема, на референдумі, може стосуватися й принципів організації та функціонування місцевого самоврядування в нашій державі.

Держава бере на себе обов'язок гарантувати місцеве самоврядування в Україні (ст. 7) і здійснює його через систему органів державної влади та інші органи держави. Зокрема, Верховна Рада України затверджує загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля (п. 6 ст. 85 Конституції України), реалізацію яких на місцях здійснюють і органи місцевого самоврядування України. До того ж Парламент України утворює і ліквідує райони, встановлює і змінює межі районів і міст, відносить населені пункти до категорії міст, найменовує і перейменовує населені пункти і райони; призначає чергові та позачергові вибори до органів місцевого самоврядування (пункти 29, 30 ст. 85 Конституції України).

При цьому під час вирішення Верховною Радою України питання про призначення дострокових виборів ради чи сільського, селищного, міського голови обов'язковим є рішення суду про визнання їх актів незаконними, а також висновок відповідного комітету Верховної Ради України.

Президент України, як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, видає укази і розпорядження, у тому числі й щодо місцевого самоврядування, які є обов'язкові до виконання на території України (ст. 106 Конституції).

Важливим елементом організаційно-правових гарантій місцевого самоврядування в Україні є й місцеві органи виконавчої влади, яким згідно зі ст. 118 Основного Закону районні та обласні ради делегують окремі повноваження.

Досить важливими організаційно-правовими гарантіями місцевого самоврядування в Україні є суди загальної юрисдикції. Права місцевого самоврядування, зазначається в Конституції України, захищаються в судовому порядку. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду (ч. 2. ст. 144, ст. 145 Конституції України).

Водночас організаційно-правові гарантії ґрунтуються й на принципі невтручання у роботу місцевого самоврядування. Так, у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" зазначається, що обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану (ст. 21), що органи виконавчої влади. їх посадові особи не мають право втручатися в законну діяльність органів місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом, що органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, Інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 71 Закону).

Не менш важливою гарантією місцевого самоврядування є те, що його первинні суб'єкти - громади не можуть бути примусово об'єднані або скасовані у зв'язку з удосконаленням державою первинної ланки адміністративно-територіального устрою.

Що ж стосується органів та посадових осіб місцевого самоврядування, то їх повноваження також не можуть бути достроково припинені державними органами. Уразі, якщо, наприклад, рада прийняла рішення з порушенням Конституції чи законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення їх рішень у відповідність їх законам, або ж сесія цієї ради не проводиться без поважних причин у встановлені законом строки чи рада не вирішує питань, віднесених до її відання. Верховна Рада України може призначити лише позачергові вибори до цієї ради. Законом встановлено, що питання про призначення таких позачергових виборів порушується відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної. Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. Проте і в цьому випадку відповідна рада продовжує діяти до обрання нового складу цієї ради.

Окрім національних юридичних гарантій місцевого самоврядування, в останні роки набувають вагомого значення й міжнародні нормативні та інституції!ні гарантії місцевого самоврядування. Прикладом важливості міжнародних гарантій є поетапне рецепіювання стандартів місцевого самоврядування, визначених Європейською Хартією місцевого самоврядування 1985 року в законодавство і практику національного місцевого самоврядування. Сприйняття європейських стандартів місцевого самоврядування є однією з основних вимог щодо євроінтеграції України.

 

Запитання для самоконтролю

1. Визначте поняття місцевого самоврядування та охарактеризуйте його історичні витоки в Україні та за кордоном. Які основні моделі місцевого самоврядування є нині найбільш поширеними у світі?

2. Назвіть основні принципи місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

3. Охарактеризуйте територіальну громаду як основу місцевого самоврядування в Україні Які конституційні права територіальної громади Вам відомі?

4. Проаналізуйте чинне законодавство про місцеве самоврядування в Україні та визначте шляхи його вдосконалення на сучасному етапі Що, на Вашу думку, передбачає реформа місцевого самоврядування та які її законодавчі перспективи?

5. Визначте систему місцевого самоврядування в Україні та охарактеризуйте її основні складові елементи. У чому полягає особливість місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі?

6. Який порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні?

7. Вкажіть і класифікуйте основні функції та повноваження органів місцевого самоврядування в Україні.

8. Які організаційно-правові форми місцевого самоврядування Вам відомі?

9. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих рад.

10. Що слід розуміти під гарантіями місцевого самоврядування в Україні?