Література Печать
Право - Т.В. Варфоломеєва Правознавство

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос Ук­раїни. —  1996.  — 13 липня.

Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст.  62.

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. // Голос України. — 2001 р. — 23 січня.

Закон України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999 р. // Голос України. — 1999. — 25 бе­резня.

Закон України "Про громадянство України" від 18 січ­ня 2001 р. // Голос України. — 2001. — № 42. — 6 бе­резня.

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 р. // Голос України. — 1999 р. — 24 червня.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. // Голос України. — 2000. — 25 липня.

Закон України "Про національні меншини в Ук­раїні" від 25 червня 1992 р. // Голос України. — 1992. — 16 липня.

Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. —Ст.  383—384.

Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст.  504.

Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 34. — Ст. 451.

Закон України "Про охорону культурної спадщи­ни" від 8 липня 2000 р. // Голос України. — 2000. — 25 липня.

Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 52. — Ст.  793.

Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії і регіональних мов або мов меншин, 1992 р." від 24 грудня 1999 р.  // Голос України.  —  1999.  — ЗО грудня.

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.  — 1991. — № 25. — Ст.  283.

Кодекси України: У 3 кн. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Кримінальний кодекс України. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Земельний кодекс України. — К.:  "Атіка", 2001.

Сімейний кодекс України. — К.: "Атіка", 2002.

Закон України "Про судоустрій". — К.: "Атіка", 2002.

Господарсько-процесуальний кодекс України. — К.: "Атіка", 2001.

Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивіль­ний процесуальний кодекс України. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. — К.: Експрес-об'ява, 2000.

Безродний Є.В., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світо­ва класична думка про державу і право. — К.: Юрінком Інтер,  1999.

Головко М.Л., Пастухов В.П. Зайнятість населення України. - К.,  1998.

Єфіменко А.Я. История украинского народа. - К.: Льібидь,  1990.

Історія держави і права України / За ред. Рогожи­на А.Й. — Ч. І, II. — X.: Основа,  1993.

Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т зако­нодавства ВРУ,  1996.

Конституции зарубежньїх государств. — М.: БЕК, 1996.

Конституції нових держав Європи і Азії. — К.: Укр. правнича фундація,  1996.

Основи конституційного права України: Підручник // За ред. Копєйчикова В.В. вид. 2-е доп. — К.: Юрінком Інтер,  1998.

Падалка О.С, Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Уп­равління трудовим процесом в школі: правове регулю­вання. — К.: Укр. енциклопедія,  1993.

Полонська-Василенко Н.Історія України: У 2-х т. -— К.: Либідь,  1992.

Скоропадський П.Спогади. — К.: Філадельфія, 1995.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції.  — К.: Т-во "Знання" України,  1993.

Вперше иа компакт-диску (CD-ROM)!

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до Кримінального кодексу України

під загальною редакцією ПОТЕБЕНЬКА М.О.. ГОНЧАРЕНКА ВТ.