Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми Печать
Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

1. Поняття інтегральної мікросхеми

1.  Інтегральна мікросхема (ІМС) — мікроелектронний виріб кінцевої   або   проміжної   форми,   призначений   для   виконання функцій електронної схеми, елементи з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу,  незалежно від способу його виготовлення Компонування (топографія) інтегральної мікросхеми визначається як зафіксоване  на  матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів ІМС та з'єднань між ними. Компонування ІМС визнається оригінальним, якщо воно не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії ІМС,має відмінності, що надають їй нових властивостей, та не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подачі заявки до Установи або до дати його першого використання.

Топографія ІМС визнається оригінальною до того часу, поки не буде доведено протилежне. Топографія, яка містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подачі заявки до Установи, може бути визнана оригінальною лише в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимогам, що пред'являються до оригінальних ІМС. На визнання топографії ІМС оригінальною не впливає розкриття інформації про неї автором або особою, яка отримала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подачі до Установи заявки на реєстрацію цієї топографії ІМС не перевищує 2 років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати її розкриття та першого використання топографії ІМС покладається на заінтересовану особу. Не може бути визнана оригінальною та топографія ІМС, заявка на реєстрацію якої подана до Установи пізніше 2 років від дати її першого використання.

2.  Особа, яка бажає зареєструвати топографію ІМС і має на це право,   подає   до   Установи   заявку   на   реєстрацію.   Заявка   на реєстрацію топографії ІМС може бути подана двома і більше особами. Установа видає заявнику свідоцтво у місячний строк після реєстрації топографії ІМС. Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво, що надсилається тому заявникові,адреса якого з цією метою зазначена у заявці, а за відсутності такого зазначення — першому заявникові за списком вказаних у заявці заявників. Обсяг прав на топографію ІМС визначається зображенням топографії ІМС на матеріальному носії.

 

2. Зміст і форма свідоцтва на топографію ІМС

1. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Установою. Текст у свідоцтві наводиться українською мовою.

За дорученням заявника заявку на реєстрацію може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або ІНШУ Довірену особу. Довіреною особою заявника не може бути працівник Установи і її експертного органу. Заявка на реєстрацію топографії ІМС повинна задовольняти вимогу єдності — стосуватися лише однієї топографії ІМС. Заявка на реєстрацію складається українською мовою і повинна містити:

1)  заяву про реєстрацію топографії ІМС;

2)  матеріали, що ідентифікують топографію ІМС.

2. З метою ідентифікації топографії ІМС, яка не використовувалася до дати подання заявки, Установі подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо топографії. З метою ідентифікації топографії ІМС, яка використовувалася до дати подання заявки, Установі разом із заявкою подаються зразки ІМС, що включають дану топографію, в такому вигляді, в якому її введено в обіг. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли топографію ІМС вперше було використано, а матеріали — основні технічні характеристики зразка ІМС. Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, містять інформацію про будь-який шар топографії ІМС або його частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що ідентифікують топографію ІМС в закодованій формі. Подані заявником матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, і зразки ІМС, що включають дану топографію, зберігаються Установою 6 років після закінчення дії реєстрації. По закінченні цього терміну ідентифікаційні матеріали та зразки ІМС повертаються власнику права на його вимогу, а за відсутності такої вимоги — знищуються. У заяві про реєстрацію топографії ІМС необхідно вказати заявника (заявників) та його (їх) адресу, а також автора (авторів). Якщо заявників два і більше, то у заяві може бути зазначено, на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво. Автор має право вимагати, щоб його не згадували як автора в публікації Установи. Документ про сплату збору за реєстрацію топографії ІМС повинен надійти до Установи разом із заявкою на реєстрацію топографії ІМС або протягом 2 місяців від дати подання заявки.

 

3. Права авторів топографії ІМС

1. Право на реєстрацію топографії ІМС має автор або його правонаступник. Автори, які спільно створили топографію ІМС, мають однакові права на реєстрацію топографії ІМС, якщо інше не передбачено угодою між ними. Автору топографії ІМС належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Особам, які при створенні топографії ІМС надавали авторові лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту, але не внесли особистого творчого вкладу у створення топографії ІМС, право авторства не належить. Право на реєстрацію топографії ІМС 1 Усі права, що з цієї реєстрації випливають, має роботодавець автора топографії ІМС або його правонаступник, якщо топографію ІМС створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця за умови, шо трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

2. Автор топографії ІМС, створеної у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, зобов'язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створену ним топографію ІМС разом з матеріалами, що достатньо ясно і повно відображають топографію ІМС.

Якщо роботодавець чи його правонаступник протягом 4 місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи чи не прийме рішення про збереження топографії як конфіденційної інформації, про що він зобов'язаний повідомити письмово автора, то право на реєстрацію топографії переходить до автора.

У разі коли роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії ІМС чи на збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на винагороду відповідно до економічної цінності топографії та іншої вигоди, яку одержав чи міг би одержати роботодавець чи його правонаступник.

Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається не пізніше 4 місяців від дати одержання роботодавцем повідомлення. Спори щодо умов одержання автором від роботодавця винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.

 

4. Майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС

1. Ці права належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлене законом чи договором. Права, шо випливають із реєстрації топографії ІМС, діють від дати внесення відомостей про топографію ІМС до Реєстру.

Реєстрація топографії ІМС надає власнику зареєстрованої топографії ІМС виключне право використовувати топографію ІМС на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників зареєстрованих топографій ІМС.

2. Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії ІМС право:

1)   забороняти іншим особам використовувати топографію ІМС без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законом порушенням прав власника зареєстрованої топографії ІМС;

2)   передавати на підставі договору право власності на топографію ІМС будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованої топографії ІМС;

3)   видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС на підставі ліцензійного договору.

ПІД використанням топографії ІМС слід розуміти:

1)   копіювання топографії ІМС;

2)   виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії;

3)  виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;

4)  ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;

5)  пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, зберігання в зазначених цілях та інше введення в обіг ІМС,виготовленої із застосуванням даної топографії, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають  оригінальність топографії ІМС.

Взаємовідносини під час використання зареєстрованої топографії ІМС, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію ІМС може використовувати її на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС та передавати право власності на зареєстровану топографію ІМС будь-якій іншій особі без згоди решти власників.


5. Зміст договору про передачу права власності на топографію ІМС

1. Договір про передачу права власності на топографію ІМС і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі І підписані сторонами.

Передача права власності на топографію ІМС та надання ліцензії на використання топографії ІМС вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори.

Права, що випливають Із реєстрації топографії ІМС, не зачіпають будь-які інші особисті немайнові чи майнові права автора топографії ІМС.

Власник прав на зареєстровану топографію ІМС або його правонаступник мають право сповіщати про реєстрацію топографії ІМС шляхом позначення топографії або виробів, що містять таку топографію, виділеною літерою "Т" із зазначенням дати початку строку дії виключного права на використання топографії ІМС та інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав.

2.  Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, використання зареєстрованої топографії ІМС:

1)   у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу Іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться уводах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зареєстрована топографія ІМС використовується лише для потреб зазначеного засобу;

2)   без комерційної мети;

3)   з науковою метою або в порядку експерименту;

4)   за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо).

3. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, ввезення на митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в обіг ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом.

ІМС Із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі ІМС, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо вони після виготовлення були введені в обіг власником прав на дану зареєстровану топографію ІМС чи з Його дозволу.

4. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографи ІМС, використання ІМС будь-якою особою, що придбала ІМС і при цьому не знала і не могла знати, що ця ГМС або виріб, що її містить, були виготовлені І введені в обіг з порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС. Проте після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа повинна припинити використання ІМС або виплатити йому компенсацію, розмір якої встановлюється за згодою сторін. Спори щодо компенсації та порядку її виплати вирішуються у судовому порядку.

Виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії ІМС. Свідоцтво діє 10 років від дати подання заявки до Установи або від дати першого використання топографи ІМС за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки до Установи пройшло не більше ніж 2 роки. Власник прав на зареєстровану топографію ІМС повинен добросовісно користуватися виключним правом, що надається реєстрацією.

5. Якщо зареєстрована топографія ІМС не використовується в Україні протягом З років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії ІМС було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію ІМС, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію ІМС від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС. Якщо власник прав на зареєстровану топографію ІМС не доведе, що факт невикористання зареєстрованої топографії ІМС зумовлений  поважними причинами, суд може винести рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованої топографії ІМС з визначенням обсягу її використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику прав. Виходячи із суспільних інтересів та Інтересів національної безпеки Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованої топографії ІМС без згоди її власника, але з виплатою йому відповідної компенсації.

6. Спори щодо умов надання дозволу і виплати компенсації та її розміру вирішуються у судовому порядку.

За заявою особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС, їх чинність може бути припинена достроково. Датою припинення чинності є дата опублікування інформації про це в Реєстрі.

Реєстрація топографії ІМС може бути визнана у судовому порядку недійсною, майнові права інтелектуальної власності, відповідно, припинені достроково, у разі:

1) невідповідності зареєстрованої топографії ІМС умовам охороноздатності;

2) порушення вимог щодо обов'язку заявника подати заявку до Установи або повідомити її про наміри здійснити охорону прав на топографію ІМС в органах іноземної держави.

З метою визнання реєстрації топографії ІМС недійсною будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи зареєстрованої топографії ІМС на відповідність умовам охороноздатності. За подання клопотання сплачується збір.

При визнанні реєстрації топографії ІМС недійсною Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Реєстрація топографії ІМС, визнана недійсною, вважається такою, шо не набрала чинності, від дати реєстрації топографії ІМС.

Якщо на момент подачі заяви про відновлення достроково припинених виключних прав інтелектуальної власності на компонування ІМС до Установи правом на їх використання не скористались треті особи (в законному порядку), особа, яка достроково припинила свої права, має право на їх поновлення. У разі відновлення достроково припинених виключних прав інтелектуальної власності на топографію ІМС, до неї повертаються всі права та обов'язки, які належали їй раніше.

 

6. Право попереднього користування топографією ІМС

1.   Будь-яка особа,  яка добросовісно  використовувала топографію ІМС до дати подання заявником до Установи заявки на реєстрацію топографії ІМС чи здійснила значну І серйозну підготовку до такого використання, зберігає право попереднього користування цією топографією ІМС. Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з   підприємством   чи   діловою   практикою   або   тією   частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлену топографію ІМС чи здійснено значну і серйозну підготовку до такого використання. Причому цей факт використання повинен бути доведений документально або визначений у договорі. У разі виникнення непорозумінь спори вирішуються в судовому порядку. Будь-яка особа, яка в період між втратою виключних прав інтелектуальної власності на компонування ІМС та їх відновленням добросовісно   почала   використовувати   компонування   ІМС   або здійснила до цього ефективну і серйозну підготовку, має право безоплатно продовжувати таке використання чи використовувати компонування ІМС, як це передбачалось підготовкою, І після відновлення прав законного володільця.