Печать

12. Підстави та правові наслідки припинення договору до­вічного утримання

Posted in Гражданское право - Довічне утримання (догляд) (Горбунова, Богачов)

12. Підстави та правові наслідки припинення договору до­вічного утримання

За Цивільним кодексом України договір довічного утримання може бути розірваний на підставі рішення суду, на вимогу від- чужувача або третьої особи у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків.

Невиконання або неналежне виконання обов’язків не за­вжди призводить до припинення договору. Відчужувач вправі пред’явити позов про відшкодування збитків до суду. Розмір збитків визначається у відповідності до грошової оцінки, вказа­ної у договорі. У винятковому випадку існує можливість подати позов не про припинення дії договору довічного утримання, а про обов’язок набувача виконати обов’язки, взяті на себе, або про стягнення грошової компенсації всіх видів матеріального забез­печення, вказаних у договорі.

Договір довічного утримання (догляд) може бути розірваний також з ініціативи набувача у тому випадку, коли через незалежні від нього обставини його майнове становище змінилося настільки, що він не в змозі надавати відчужувачу належне матеріальне забез­печення, обумовлене в договорі. Цивільний кодекс не дає пере­ліку таких підстав. До них можуть належати інвалідність самого набувача, переїзд в іншу місцевість і відмова відчужувача змінити місце проживання, неможливість виконувати свої обов’язки вна­слідок погіршення майнового стану набувача тощо. В такому разі залежно від тривалості утримання суд може зберегти за на­бувачем право власності на частину майна.

Наслідки розірвання договору довічного утримання залежать від підстав його розірвання. Якщо договір був розірваний внаслі­док невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, останній повинен повернути майно відчужувачеві. В такому випадку право власності на майно, передане за договором довічного утримання, у набувача припиняється після припинення договірних відносин із зазначених підстав, а у відчужувача понов­люється право власності. Крім цього, витрати, зроблені набувачем щодо утримання майна, йому не відшкодовуються.

Смерть відчужувача майна є однією з умов припинення дого­вору довічного утримання і є юридичним фактом, що припиняє договірні відносини.

У випадку припинення дії договору внаслідок невиконання або неналежного виконання набувачем обов’язків за договором дові­чного утримання передбачена можливість повернення відчужува- чу майна.

Якщо набувач відмовляється добровільно повернути майно, набуте ним за договором, відчужувач має право звернутися до суду.

Увага! Витрати, зроблені набувачем на користь відчужувача за договором, не відшкодовуються.

Суд визначає, на яких підставах припиняється договір дові­чного утримання, чи є вони суттєвими, який час та яким чином здій­снювалося утримування та чи належним був догляд, обумов­лений у договорі. Після розгляду цих питань суд повинен ви­рішити питання про можливість залишити за набувачем право власності на частину майна у зв’язку з неможливістю подальшого виконання своїх обов’язків останнім.

Смерть набувача не є підставою для припинення договору довічного утримання (догляду). Права і обов’язки набувача за договором переходять до його спадкоємців, у тому числі і право власності на майно, передане набувачеві відчужувачем. При цьо­му, якщо спадкоємець за заповітом відмовляється від прийняття спадщини, правонаступниками можуть бути спадкоємці за зако­ном.

У разі відсутності спадкоємців або їх відмови від прийняття спадщини майно повертається відчужувачеві, який знову набу­ває на нього право власності. Зі смертю набувача за відсутності спадкоємців або у разі їх відмови прийняти спадщину припиня­ється договір довічного утримання. Безпосереднім юридичним фактом припинення договору буде відмова спадкоємців набува­ча прийняти спадщину або закінчення терміну для прийняття спадщини. У випадку відсутності спадкоємців або у разі їхньої відмови від прийняття майна, відчужувач набуває права власнос­ті на повернене майно і договір довічного утримання автоматично припиняється.

Внаслідок ліквідації юридичної особи-набувача майно, що було передане їй за договором довічного утримання (догляду), може перейти до її засновника (учасника), до нього також пере­ходять права та обов’язки набувача за договором довічного утри­мання (догляду).

До правонаступників юридичної особи у разі припинення її діяльності переходять обов’язки юридичної особи-набувача з усі­ма наслідками відповідно до договору. У разі відмови правонас­тупника продовжити виконувати обов’язки набувача, до відчужу- вача повертається майно, передане у власність юридичній особі.

Закон заздалегідь захищає права відчужувача, тому у випадку ліквідації юридичної особи-набувача право власності на майно, передане за договором довічного утримання, повертається до від- чужувача.

У результаті ліквідації юридичної особи-набувача майно може перейти до її засновника (учасника), і він набуває прав та обов’яз­ків набувача за договором довічного утримання.

У Цивільному кодексі нічого не сказано про юридичні на­слідки переходу майна відчужувача до кількох засновників. Виходячи із суті договору, то до цих засновників за договором довічного утримання переходять права і обов’язки набувача, пропорційно їх часток у статутному фонді.