Печать

Використана література

Posted in Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

Використана література

 1. Конституція України.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 року №435.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03. 2004 року № 1618.
 4. Бюджетний кодекс України від 21.06. 2001 року № 2542.
 5. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудово- го слідства, прокуратури і суду” від 01.12. 1994 року № 266/94.
 6. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 20.12. 2005 року № 3235.
 7. „Основи законодавства України про загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхування” від 14.01. 1998 року № 16/98.
 8. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09. 1999 року № 1105.
 9. Закон України „Про охорону праці” 14.10. 1992 року N 2694.
 10. Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21.01. 1993 року № 7-93.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження пе­реліку професійних захворювань” від 8.11. 2000 року № 1662.
 12. Положення про застосування Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”, затверджене наказом Міністерства юстиції України, Ге­неральної прокуратури України, Міністерства фінансів Украї­ни від 4 березня 1996 року N 6/5/3/41.
 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайно- вої) шкоди” від 31 березня 1995 року № 4.
 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про засто­сування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01. 11. 1996 року, № 9.
 15. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкоду­вання шкоди” від 27.03. 1992 року, № 6.
 16. „Цивільний кодекс України. Коментар.”. Харків, 2004.
 17. „Цивільне право України” / за ред. О.В. Дзери. Київ, 2004.