Печать

Перелік рекомендованої літератури

Posted in Конституционное право - Ярмиш Серьогін ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

До розділу І:

Барабашев Г.В., Шеремет К.Ф. Советское строительство: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1988.

Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. Навч. посібник. – К.: АМУУП, 1997.

Гарчева Л.П., Ярмыш А.Н. Конституционное право Украины: Учеб. пособие. – Симферополь: Доля, 2000.

Государственная служба: теория и организация: Курс лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

Державно-правова реформа в Україні: Матеріали наук.-прак. конф. Листопад 1997 р. / Ред кол.: В.Ф.Опришко (голова) та ін. – К.: Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1997.

Законодавство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів: Зб. норм. актів / Уклад.: М.П.Воронов, В.Д.Яворський, П.М.Любченко та ін. – Х.: Факт, 2000.

Законодательство Украины о местном самоуправлении: Сб. норм. актов / Сост. В.Н.Игнатенко. – Х.: Одиссей, 1999.

Законодательство Украины о борьбе с преступностью: Сб. норм. актов / Сост.: В.Д.Брынцев, Д.В.Филин. – Х.: Одиссей, 1999.

Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999.

Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999.

Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000.

Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999.

Проблеми державно-правової реформи в Україні: Зб. наук. праць. Вип. 3 / Ред.кол.: В.Ф.Опришко (голова) та ін. – К.: Ін-т зак-ства Верх. Ради Укр., 1997.

Райт Г. Державне управління / Пер. з англ. – К.: Основи, 1994.

Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине. Учебное пособие. – Харьков: Эспада, 2001.

Серьогін В.О., Серьогіна С.Г. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Частина Загальна. – Харків: Шрих, 2000.

Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб. пособие. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

Советское строительство: Учебник / Под ред. А.А.Безуглова.- М.: Юрид. лит., 1985.

Советское строительство: Учеб. пособие / Под ред. О.Ф.Фрицкого, В.Ф.Кузнецовой. – К.: Выща школа, 1988.

Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 1999.

Чукаева В. Государственное строительство и самоуправление Украины: Учеб. пособие. – Днепропетровск, 1999.

Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Х.: Право, 1996.

 

До розділу ІІ:

Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №2 (13). – С.75–83.

Битяк Ю. Оновлення змісту діяльності органів виконавчої влади – головна мета адміністративної реформи в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №4(19). – С.10–19.

Гетманець О.П. Податок як основа формування державної власності // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – №9. – С.325–327.

Веніславський Ф.В. Конституційне визначення меж державної влади в Україні // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – №43. – С.17–22.

Гаращук В.М. Сутність, принципи та гарантії законності // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. –№42. – С.106–112.

Гаращук В.М. Дисципліна в державному управлінні // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. –№43. – С.80–85.

Гончаренко В. Державно-правове будівництво в перші роки незалежності України (24 серпня 1991 р. – середина 1996 р.) // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №4 (19). – С.76–87.

Дашковська О.Р. Конституційний статус і взаємодія гілок державної влади в Україні // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.29–45.

Делія Ю. Компетенційні спори: причини і шляхи їх подолання // Право України. – 2000. – №6. – С.32–33.

Заєць А. Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) // Вісник Академії правових наук України. - 1998. – №1 (12). – С.3–15.

Заєць А. Принцип розподілу влад у новітній українській конституційно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №2(13). – С.40–50.

Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії та практики // Право України. – 2000. – №6. – С.39–43.

Кампо В. Адміністративна реформа в Україні: проблеми формування документально-інформаційної бази // Вісник Академії правових наук України. – 2000. –№2(21). – С.45–53.

Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форма організації (політико-правні аспекти) // Українське право. – 1995. – №1(2). – С.4–13.

Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право України. – 1998. –№2. – С.10–14.

Колодій А., КопейчиковВ., Цвік М. Народовладдя як основа представницької демократії. – Українське право. – 1995. – №1 (2). – С.14.

Копєйчиков В., Павленко П. Деякі загальні питання правового статусу посадової особи // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №2 (21). – С.53–61.

Корнієнко М. Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні питання теорії і практики // Українське право. – 1995. – №1(2). – С.68–77.

Косюта М. Роботі з кадрами – постійну увагу // Право України. – 1998. –№2. – С.34–38.

Любченко П.М. Підсистеми публічної влади: правове регулювання їх взаємодії // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – №34. – С.38–44.

Медведчук В. Адміністративна реформа як засіб вдосконалення державного управління // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №2 (13). – С.66–75.

Мельниченко В. Пошуки моделі державного управління тривають // Віче. – 1999. - №12. – С.3-21.

Мельниченко В. Розподіл і єдність влади. Зарубіжна практика і потреби України // Віче. – 2000. - №9. – С.136-155.

Олейников С.М. Правові форми діяльності держави в контексті основ конституційного ладу України // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.18–29.

Орзих М. Суверенитет Украины: конституционная регламентация // Юридический вестник. – 1997. - №1. – С.67-72.

Панкевич О. До питання про основні завдання соціальної держави (загальнотеоретичний аспект) // Вісник Академії правових наук України. – 2000. –№2(21). – С.183–191.

Петришин О. Поняття посадової особи державного апарату // Вісник Академії правових наук України. – 2000. –№2(21). – С.37–45.

Петришин О. Види державної служби: загальнотеоретичний підхід // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №4 (23). – С.116-128.

Погорілко В.Ф. Актуальні проблеми реформування державної влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1995. –№3. – С.21–27.

Пухтинський М. Територіальна організація влади в Україні // Українське право. – 1995. –№1(2). – С.24–39.

Рабіновіч П.Г. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) // Українське право. – 1996. –№3. – С.30–34.

Станік С. Оптимізація нормотворчої діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини // Право України. – 1999. –№5. – С.3–7.

Тацій В.Я., Тодика Ю.М. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №2 (21). – С.20-29.

Телешун С. Державний устрій України. Перспективи розвитку // Віче. – 2000. - №7. – С.56-67.

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: Монография. – Х.: Факт, 2000.

Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика: Монография. – Х.: Факт, 2001.

Тодика Ю., Серьогін В. Конституційний принцип гласності: поняття і сутність // Вісник Академії правових наук України. – 1998. –№1(12). – С.50–58.

Фрицький О., Солов’єва І. Державна влада в Україні як конституційно-правовий інститут // Вісник Академії правових наук України. – 1998. –№1(12). – С.34–41.

Цвік М.В. Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя // Вісник Академії правових наук України. – 1995. –№3. – С.27–35.

Цвик М.В., Дашковская Е.Р. О современной трактовке теории разделения властей // Проблемы законности. – 1993. - №28. – С.32-38.

Шестак В.С. К вопросу о понятиях «государственный контроль» и «государственный надзор» в системе права Украины // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№7. – Ч. 3. – С.51–54.

Яковюк И.В. Украинский конституционализм и социальное государство: истоки и перспективы развития // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – №34. – С.44–49.

 

До розділу ІІІ:

Абросимова Е.Б. Конференция по проблемам построения и функционирования парламентских служб в представительных органах власти стран Центральной и Восточной Европы // Государство и право. – 1993. –№10. – С.145–152.

Анохин А. Разработка законов в Верховном Совете Украины // Бизнес–Информ. – 1995. –№37–38. – С.10–11.

Бакланов Н. Украина: к многопартийному парламенту? // Народный депутат. – 1990. –№6. – С.18.

Бандурка О.М., Древаль Ю.Д. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток: Монографія. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999.

Бандурка О., Соколов А. Якщо депутат порушує регламент: Удосконалення регламенту і процедур, правил роботи парламенту України // Віче. – 1993. –№6. – С.141–147.

Бебик В. Культура депутатської діяльності // Право України. – 1992. – №8. – С.13–15.

Виноградская Т., Сахаров Н. Модели руководства парламентским аппаратом: анализ зарубежного и отечественного опыта // Власть. - 1996. – №8. – С.35-39.

Георгіца А.З. Структура і органи зарубіжних парламентів: (порівняльно-правовий аналіз) // Ерліхівський збірник. – Чернівці, 1995. – Вип.2. – С.57–67.

Георгіца А. Шляхи вдосконалення організаційної структури парламенту України // Українська державність. – К., 1993. – С.333.

Городецький О.В. Парламент і президент (проблеми відносин) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 1996. – Вип.4–5. – С.144–149.

Гутнова Е.В. Эволюция парламентаризма в Европе от средневековья до современности // Новая и новейшая история. – 1992. – №6. – С.207.

Депутат парламента в зарубежных государствах. – М.: Юрид. лит., 1995.

Дьомін О. Ефективність діяльності Верховної Ради – необхідна передумова побудови правової держави // Право України. – 1995. – №12. – С.3.

Древаль Ю. Парламенти і парламентаризм: уроки і перспективи // Віче. – 1999. – №11. – С.35–43.

Заєць А. Удосконалення організаційно-правових засад і нормативної основи законодавчої діяльності парламенту на основі Конституції України // Українське право. – 1996. – №3(5). – С.50–59.

Заєць А. Український парламентаризм: Формування й удосконалення // Віче. – 1999. – №2. – С.13.

Законотворча кухня – комісії (Верховної Ради України) // Голос України. – 1996. – 30 січня.

Ківалов С.В., Орзіх М.П. Парламентський контроль у системі парламентського права України // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. – К.: Ін-т зак-ства Верх. Ради України, 1999. – С.203-207.

Кириченко Н.А. Идеи и практика парламентаризма в Украине // Вестник межпарламентской Ассамблеи. – 1996. –№2. – С.65.

Керимов А.Д. Парламентские представительства как средство контроля за исполнительной властью (Пятая Французская Республика) // Государство и право. – 1992. –№7. – С.139.

Ковтунець В. Шануймо регламент. Він того вартий // Голос України. – 1995. – 24 березня.

Корнієнко М. Цікавий досвід парламентської роботи: Досвід роботи Бундестагу Німеччини // Право України. – 1994. –№3–4. – С.53.

Корявин Л. Два крыла Капитолия: Как работают Сенат и Палата представителей Конгресса США // Российская Федерация. – 1994. –№7. – С.58–59.

Кривенко Л. Верховный Совет Украины: место в системе государственной власти // Государство и право. – 1995. – №6. – С.86.

Кривенко Л. Зміцнення українського парламентаризму: конституційні аспекти // Віче. – 1995. – №5. – С.17.

Кривенко Л.Т. Конституційна доктрина компетенції парламенту в сфері законодавства // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Ін-т зак-ства Верх. Ради України, 1999. – С.108–111.

Кривенко Л. Світовий досвід і утвердження парламентаризму в Україні // Віче. – 1996. – №2. – С.28.

Кривенко Л. Суверенітет парламенту: Теорія і практика // Віче. – 1998. –№4. – С.32–48.

Кривенко Л. Український парламент: двопалатність чи однопалатність // Віче. – 1999. –№9. – С.3.

Кривенко Л. Хто ж у нас законодавець? (Колізія актів законодавчої та виконавчої гілок державної влади) // Віче. – 1995. –№11. – С.29.

Кузнецов С. Парламентский запрос: (из практики стран Запада) // Народный депутат. – 1990. –№5. – С.23–24.

Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Комітети Верховної Ради України і проблеми підвищеня ефективності їх діяльності // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. –№42. – С.36–41.

Лазарєва А. Французька модель: не тільки сім разів відміряти (Французький парламентаризм) // Віче. – 1994. –№12. – С.136–143.

Лінецький С. Парламентська законотворчість: практика і перспективи // Юридичний вісник України. – 1996. – 26 грудня – 1 січня.

Линц Х. Достоинства парламентаризма: Парламент, система // Век ХХ и мир. – 1994. – №7–8. – С.53.

Лук’яненко Є. Парламентські слухання: спрямування пошуку // Віче. – 1999. –№7. – С.77.

Макаров А. Парламентаризм ще чекає свого розвою // Віче. – 1996. –№8. – С.45.

Мальцев Г. Разделение властей и парламентаризм в России // Народный депутат. – 1993. –№9. – С.4.

Медведчук В. Ідея парламентаризму та її реалізація в Україні // Голос України. – 1995. – 13 вересня.

Медведчук В. Правові висновки щодо правової природи, можливості, підстав, порядку і правових наслідків застосування Верховною Радою України вето відносно Указів Президента України // Урядовий кур’єр. – 1995. – 23 листопада.

Медведчук В. Профессиональное мнение о непрофессиональном парламенте // Киевские новости. – 1994. –№12. – С.11.

Митюков М. Рабочие органы парламента // Народный депутат. – 1992. –№17. – С.16.

Мікула Л. Конституційні основи організації та діяльності Верховної Ради України // Українська державність: історія і сучасність. – К., 1993. – С.333–335.

Невмержицький Є., Фаринович А. Кого захищає депутатський імунітет? // Урядовий кур’єр. – 1995. – 19 вересня.

Нельга О. Новий парламент України у контексті професіоналізму // Віче. – 1999. – №4. – С.50.

Неофіт О. Вітчизняне лоббі відкидає густу тінь (Лоббізм в українському парламенті) // Галицькі контракти. – 1996. – №9. – С.10.

Опришко В. Однопалатна і саме Рада – це наша традиція: Структура законодавчого органу України: Бесіда з директором Ін-ту законодавства Верховної Ради України // Голос України. – 1996. – 30 січня. – С.10.

Очерки парламентского права: Зарубежный опыт / РАН. Ин-т государства и права. – М., 1993.

Присягати народові – перед народом: Процедура присяги народних депутатів // Голос України. – 1997. – 14 січня.

Процюк І.В. окремі повноваження парламенту в системі стримувань і противаг // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.34. – С.15–19.

Сахаров Н., Виноградская Т. Модели руководства парламентским аппаратом: анализ зарубежного и отечественного опыта // Власть. – 1996. – №8. – С.35.

Свиридов Б. На терені законотворення: законодавча діяльність Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 1996. – 20 червня.

Скиба В. Чи потрібен українській демократії двопалатний парламент? // Нова політика. – 1996. –№2. – С.5.

Сохар О. «Звичайний» лоббізм // Нова політика. – 1995. – №6–7. – С.37.

Станкевич С. Парламентские дебаты: теория, практика, зарубежный опыт // Вестник АН СССР. – 1990. – №3. – С.8.

Табачник Д. Як перейти рубікон: Парламент України – статус і організація роботи // Віче. – 1993. – №5. – С.15.

Теплюк М., Ющик О. Законодавча ініціатива та її реалізація в законодавчому процесі: (Функціонування Верховної Ради України як єдиного законодавчого органу України) // Віче. – 1995. – №7. – С.3–10.

Типове положення про Комітет (назва комітету) Верховної Ради України // Вісник ПСПУ. – 1996. –№11.

Тодика Ю., Серьогін В. Гласність роботи парламенту України: проблеми нормативного регулювання і практики реалізації // Вісник Академії правових наук України. – 1999. –№1(16). – С.32–41.

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы народных депутатов Украины: конституционно-правовой аспект. Учеб. пособие. – Харьков: Факт, 1998.

Тресков В. Аппарат Думы // Российская Федерация. – 1995. – 1995. – №22. – С.17.

Тюхтій П. Ще раз про депутатську недоторканість // Голос України. – 1997.

Український парламентаризм – історія і сучасність // Рада. – 1992. – №21.

Устинов Г. Непозволительная роскошь или необходимый минимум? // Российская Федерация. – 1994. – №4. – С.12–14.

Хто в Україні хазяїн? (Про розподіл функцій законодавчої та виконавчої влади в Україні) // Вечірній Київ. – 1992. – 25 лютого.

Чушенко В. Концепція структури парламенту України // Вісник Львівського ун-ту. Серія юрид.– Львів, 1994. – Вип.32.: Проблеми державотворення в Україні. – С.25.

Шаповал В. Двопалатність: мета, функції // Віче. – 1992. –№12. – С.146–154.

Шаповал В. Парламент як орган народного представництва // Віче. – 1999. –№5. – С.3–11.

Шаповал В. Побудова українського парламенту: у пошуках істини, або хоча б реалії // Урядовий кур’єр. – 1996. – 27 лютого.

Шаповал В. Розподіл влад і конституціоналізм: досвід України. – Вип.28. – К.: НІСД, 1994.

Шаповал В., Журавльова Г. Концепція парламентського права в Україні // Концепція розвитку законодавства України. – К., 1996. – С.185–187.

Шишкін В. Законотворча діяльність республіканського парламенту: перші кроки і найближчі плани // Радянське право. – 1990. – №9. – С.7.

Швець М. Системна інформатизація законотворчого процесу // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №2(21). – С.3–11.

 


 

До Розділу ІV:

Безсмертний Р. Президент України і Верховна Рада України // Віче. – 2000. - №7. – С.34-38.

Белебеха І. Президенти і Україна: Інститут президентства в Україні // Українська газета. – 1995. – 16 лютого.

Веніславський Ф.В. Роль інституту Президента України у механізмі взаємовідносин законодавчої та виконавчої гілок влади // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат зб. наук. праць. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1997. – С.18–24.

Влада і народ: Про розробку і прийняття Закону України «Про регулювання доходів Президента України, народних депутатів України, членів уряду і державних службовців» // Голос України. – 1997. – 12 березня.

Георгиян Э. Институт президентской власти в современном мире: На примере США и Франции // Социалистическая законность. – 1991. –№11. – С.68–72.

Головатенко В. Окремі аспекти конституційно-правового статусу Президента України // Право України. – 1999. –№5. – С.30–33.

Городецький О.В. Парламент і президент (проблеми відносин) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 1996. – Вип.4–5. – С.144–149.

Закусило О., Мельниченко В. Для чого державі Президент: Про інститут президентства // Віче. – 1993. –№12. – С.18–28.

Златопольский Д.Л. Институт Президента в Восточной Европе: порядок выборов и ответственность // Вестник Московского ун-та. Серия 11. Право. – 1994. – №5. – С.13–21.

Иванян Э. Президенты: уроки мировой истории (Институт президентства: мировой опыт) // Российская Федерация. – 1996. – №3. – С.40–42.

Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків: Основа, Ун-т внутр.справ, 1998.

Кононенко Н. Інститут президентства в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Молода нація. – 1996. –№2. – С.165–168.

Кононенко Н. Інститут президентства в Україні: трансформації напередодні виборів 1999 р. // Людина і політика. – 1999. –№3. – С.3–5.

Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації глави держави і баланс повноважень між інститутами влади // Віче. – 2000. - №9. – С.19-37.

Кривенко Л. Президент України: конституційно-правовий статус // Віче. – 1994. – №12. – С.3–17.

Кривенко Л. Хто ж відповідальний за державу: Конституційний статус Президента потребує вдосконалення // Голос України. – 1994. – 21 жовтня. – С.4.

Кудряченко А. Президентуру України – на рівень вимог часу // Розбудова держави. – 1996. – №5. – С.17–22.

Куценко В. Відзнаки Президента України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1999. –№2. – С.124–135.

Кушниренко А. Вето Президента Украины: Юридическая природа и содержание // Бизнес-Информ. – 1996. –№6. – С.24–25.

Лаки К. Сводная таблица президентских полномочий в странах Восточной Европы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 1993. –№4; 1994. – №1.

Лашко О., Кучеренко О. Президентська вертикаль: так чи ні: (в контексті історичних реалій) // Розбудова держави. – 1995. –№5–6. – С.46–50.

Лінецький С. Феномен Адміністрації Президента України // Підтекст. – 1998. – №7. – С.6–10.

Линц Х. Угрозы президентства: Особенности системы президентской власти // Век ХХ и мир. – №7–8. – С.15–36.

Марченко М.Н. Политико-правовой статус института президента: Ист. аспект // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. – 1992. –№2. – С.3–12.

Мельниченко В.І. Президент у структурі державної влади: конституційний досвід західних демократій // Трибуна. – 1995. –№1–2. – С.34–37.

Молодецький В. Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних Сил України // Вісті Комбатанта. – 1999. – Ч.3. – С.29–32.

Новицький П. З чого починається держава? (Інститут президентства в Україні) // Урядовий кур’єр. – 1994. – 7 липня.

Огризко В. На сторожі національних інтересів держави: Зовнішньополітична діяльність Президента України в 1998 р. // Всесвіт. – 1999. –№2. – С.111–115.

Обзор президентских полномочий: формальных и реальных // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 1993–1994. –№4–№1. – С.75–96.

Плахотнюк Н. Повноваження Президента України як основний елемент інституту президентства в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1998. –№1. – С.138–146.

Плахотнюк Н. Реалізація положень Конституції України щодо питання інституту президентства // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – К., 1999. – Вип.1. – С.223–229.

Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: Юрид.лит., 1994.

Семиволос В. Президентская вертикаль – новое вино в старые мехи: (Президент.вертикаль власти. Украина) // Бизнес-Информ. – 1995. – №31–32. – С.4.

Серегина С.Г. Конституционные основы взаимодействия законодательной и президентской властей // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат. зб. наук. праць. – Харків: Нац. юрид. академія України, 1997. – С.12–18.

Серьогіна С.Г. Теоретичні аспекти компетенції Президента України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Вип.3–4. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – С.170–177.

Серьогіна С.Г. Функції Президента України // Проблеми законності.№34. Респ. міжвід. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. академія України, 1998. – С.54–59.

Серьогіна С.Г. Питання нормотворчої діяльності Президента України // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999.–№37. – С.61–67.

Серьогіна С.Г. Організаційно-правові аспекти вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Вибори Президента України – 99: проблеми теорії і практики: Зб. мат. наук. конф. / Голова редкол. М.М.Рябець. – К.:ЦВК, 2000. – С.215–221.

Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту представництва в Україні. Монографія. – Харків: Ксілон, 2001.

Сушинський О. Інститут президентури в Україні в контексті влади // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – №2. – Ч.2. – С. 63-72.

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус. – Харьков: Факт, 1999.

Холмс С. Посткоммунистический институт президента: Вост. Европа // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 1993–1994. –№4–№1. – С.53–57.

Черниловский З.М. Институт президентуры в свете исторического опыта // Советское государство и право. – 1991. –№6. – С.110–116.

Цвік М., Процюк І. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влад // Вісник Академії правових наук України. – 1999. –№1(16). – С.51–61.

 

До розділу V:

Авер’янов В.Б. Правовий статус Кабінету Міністрів України: конституційні засади // Правова держава: Щорічник наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 1997. – Вип.8. – С.28–36.

Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади України. – К.: Ін Юре, 1997.

Авер’янов В. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1999. –№1(16). – С.42–50.

Батанов О. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади // Право України. – 1999. –№5. – С.25–29.

Бейкун А. Структурно-функціональний аспект діяльності органів державного регулювання аграрного сектора національної економіки // Право України. – 2000. –№8. – С.28–30.

Величко В.О. Проблеми визначення функцій та організаційної структури місцевих органів виконавчої влади в Україні // Актуальні проблеми юридичної науки: Тези доп. Та наук. повідомлень наук. конф. молодих учених та аспірантів / За ред. М.І.Панова. – Х.: Нац. юрид. академія України, 2000. – С.27–29.

Величко В.О. Управлінське рішення як форма діяльності місцевої державної адміністрації // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. –№43. – С.75–80.

Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Право України. – 2000. –№8. – С.38–41.

Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське право.– 1995.–№1(2).– С.44–51.

Коваленко Л.П. Особливості підбору кадрів для Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і його органів // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. –№43. – С.90–93.

Коваль О. Місцеві органи державної виконавчої влади: структура, повноваження та компетенція в умовах регіоналізації України // Вісник Української Академії державного Управління при Президентові України. – 2001. – №2. – Ч.1. – С. 82-84.

Коліушко Ш., Тимощук В. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права // Право України. – 2001. – №5. – С. 30-34.

Макаренко О. Щодо співвідношення понять «орган виконавчої влади» та «орган державного управління» // Право України. – 2000. –№6. – С.23–26.

Медведчук В. Вертикаль управління. Пошук оптимальної моделі // Президентський вісник. – 2001. – 1 вересня. – С.1,6.

Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. – 2000. –№8. – С.24–28.

Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Монографія / О.О.Кордун, К.О.Ващенко, Р.М.Павленко; За заг. ред. О.О.Кордуна. – К.: МАУП, 2000.

Тодика Ю.М., Серьогін В.О. Парламентський контроль як одна з форм реалізації принципу гласності щодо діяльності Кабінету Міністрів України // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип.40. – С.26–32.

 

 

До розділу VI:

Демидов Г.В. Конституция Автономной Республики Крым и решение концептуальных проблем статуса Автономной Республики // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№7. – Ч. 3. – С.12–16.

Кичун В.І. Специфіка правового статусу автономії в унітарній державі // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. –№34. – С.59–64.

Кичун В.И. Конституционно-правовой аспект разграничения полномочий между Украиной и Автономной Республикой Крым // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.65–73.

 

До розділу VII:

Ант А. Чи буде самоврядування в Україні європейським // Віче. – 1998. –№10.– С.48–61.

Баймуратов М.О., Сосновських Ю.Ю. Муніципальні права особистості: становлення та сутність // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. –№4. – С.3–10.

Баймуратов М.О., Батанов О.В. Деякі теоретичні аспекти становлення функцій територіальних громад в Україні // Вісник Одеського ін-ту внутрішніх справ. – 1999. –№1. – С.31–36.

Батанов О. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади // Право України. – 1999. –№5. – С.25–30.

Батанов О.В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад: проблеми класифікації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. –№4. – С.19–25.

Безсмертний Р. Самоврядування. Конституційна модель і проблеми повноцінного функціонування // Віче. – 1997. –№11. – С.45–56.

Белоус А. Местное самоуправление: мир и мы // Финансовая Украина. – 1995. –№48. – 28 ноября.

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000.

Бодрова І.І. Роль асоціацій місцевих рад у політико-правовому механізмі функціонування місцевого самоврядування в Україні // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№9. – С.258–264.

Волинець В. Місцеве самоврядування: яким воно має бути? // Радянське право. – 1991. –№5. – С.9–11.

Волков В.Д. Правовий статус міста// Вісник Академії правових наук України. – 1995.–№3. – С.58–65.

Воронов М.П. Місцеве самоврядування та його акти: Навч. посібник. – К., 1992.

Воронов Н.П. Понятие и особенности правовых актов местных Советов народных депутатов // Проблемы законности. –1993. – Вып. 28.

Головченко В., Корпань О. Конституційні принципи місцевого самоврядування // Право України. – 1998. –№3. – С.14–17, 30.

Граб В., Білик Ю. Місцеве самоврядування: закони і реальність // Віче. – 1998. –№5. – С.32–40.

Григорьев В. Идейные и институциональные истоки местного самоуправления в Украине (до середины ХІХ века) // Юридический вестник. – 1998. –№2. – С.76–81.

Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних правовідносин // Право України. – 1999. –№11. – С.24–27.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»: науково–практичний коментар / Ред. кол.: В.Ф.Опришко (голова), М.Ф.Верменчук, В.В.Медведчук та ін. – К.: Ін-т зак-ства Верх. Ради України, 1999.

Исполком отчитывается перед харьковчанами: справочно-информационные материалы к отчету исполкома // Слобода. – 1996. –№22.

Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Ін Юре, 1997.

Корнієнко М. Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні питання теорії і практики // Українське право. – 1995. –№1. – С.68–77.

Корнієнко І.М. Місцеве самоврядування: вибір зроблено, проблеми залишилися // Вісник Академії правових наук України. – 1996. –№7. – С.87–92.

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Знання, 1999.

Крижанівський С. Територіальній громаді – належні повноваження // Місцеве самоврядування. – 1998. –№5–7. – С.137–140.

Крусян А. Местное управление и самоуправление: к постановке вопроса о содержании и понятии // Юридический вестник. – 1998. –№1. – С.84–87.

Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 1998. –№5. – С.17–21.

Кучма Л.Д. Засади місцевого самоврядування: Виступ на зборах Української Асоціації місцевих та регіональних влад. 19 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. –№111–112. – 21 червня.

Любченко П.Н. Вопросы правового регулирования компетенции местного самоуправления // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат. зб. наук. праць / Відповід. ред. М.І.Панов. – Х.: Нац. юрид. академія України, 1997. – С.24–29.

Любченко П.Н. Местное самоуправление в городском районе // Становлення правової системи демократичної України та юридична наука: Короткі тези доп. та наук. повідом. наук. конф. молодих учених та аспірантів / За ред. М.І.Панова. – Х.: Нац. юрид. академія України, 1998. – С.21–22.

Любченко П.Н. Организационно-правовые вопросы разработки и принятия уставов территориальных громад // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х., 1998. – Вип.34. – С.64–69.

Любченко П.М. Конституційні гарантії місцевого самоврядування // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редкол. В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.229–239.

Мельниченко В. Коли місцеві власті не жебракують: фінансові та матеріальні засади місцевого самоврядування // Віче. – 1997. –№11. – С.66–81.

Місцеве самоврядування: світовий та український досвід / Програма сприяння парламентові України. – К.: Заповіт, 1997.

Мишина Н., Фельдман Е. Местное самоуправление: понятийно-терминологический состав в теории и законодательстве // Юридический вестник. – 1999. –№4. – С.99–102.

Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. –  К.: Юрінком Інтер, 2001.

Соболев В. Финансовая база местной власти в переходной экономике // Бизнес Информ. – 1995. –№2. – С.4–8.

Столичні міста Європи: як формується представницька влада // Місцеве самоврядування. – 1998. –№5–7. – С.20–30.

Ткаченко А. Місцеве самоврядування в Україні на сучасному етапі: проблеми становлення і перспективи розвитку // Голос України. – 1999. –№155. – 21 серпня.

Ткачук А., Саєнко Ю., Привалов Ю. Місцеве самоврядування в Україні // Розбудова держави. – 1997. –№7/8. – С.71–83;№9. – С.37–41;№10. – С.52–58.

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы органов местного самоуправления: конституционно-правовой аспект. Учеб. пособие. – Х.: Факт, 1998.

Фрицький О.Ф. Порівняльний аналіз досвіду, становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні і у Франції // Вісник Академії правових наук України. – 1995. –№ 3. – С.73–81.

Ярмиш О.Н. Історичні віхи розвитку самоврядування в Північному Причорномор’ї // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№7. – С.163–168.

Ярмиш О.Н., Головко О.М. До питання про типи місцевого самоврядування // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. –№1. – С.3–13.

 

До розділу VIII:

Давиденко Л.М. Місце прокуратури у системі державної влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1995. –№3. – С.58–65.

Лук’янов Д.В. Політичні партії як політичний і правовий інститут // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юр. акад. України, 1999. – С.100–108.

Петренко М.Я. Роль органов местного самоуправления в материальном и социальном обеспечении органов внутренних дел (на опыте Харькова) // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№8. – С.291–294.

Роль політичних партій в творенні державності України / М.І.Горлач, В.О.Ковальов, О.І.Крюков та ін. – Х.: Харк. держ. технічн. ун-т радіоелектроніки, 1994.

Рудейчук В. Про прокурорську владу, місце і роль прокуратури в правовій державі // Право України. – 1996. –№ 5. – С.43–44.

Соболєв О.В. Шляхи вирішення житлової проблеми співробітників ОВС // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№8. – С.108–113.

Старов О.Я. Деякі аспекти правового регулювання взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редколегії В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.239–245.

Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навч. посібник / Автори і упорядники: М.І.Мельник, М.І.Хавронюк. – К.: Атіка, 2000.

Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу влади // Вісник Академії правових наук України. – 1999. –№1(16). – С.61–69.

Фролов М.Ю. Міліція місцевого самоврядування (муніципальна міліція): проблеми, перспективи розвитку // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№9. – С.282–285.

Шаповал В. Принцип поділу влади і незалежність суду. // Голос України. – 1996. – 18 квітня.

Ярмиш О.Н. Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – №8. – С.245–252.